Person Image

  Education

  • วท.ม.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2017 ศึกษาการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “Enhancing Women’s Role in Rural Development” ผู้ร่วมวิจัย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 0 0
  2015 โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 0 0 0 0
  2014 การดำเนินงานที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2: กรณีศึกษา กลุมผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรบ้านสองสลึง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2023 การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการบริหารจัดการโรคของทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) 0 0 0 0
  2014 การสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี 2557 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 0 0 0 0
  2014 การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปี 2557 ผู้ร่วมวิจัย กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2013 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0