Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 7 5 0 0
  2022 การออกแบบและประเมินประสิทธิภาพของ chimeric multiepitope based vaccine (CMEV) ต่อโรคติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในปลานิล (Oreochromis niloticus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2021 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาวัคซีนจำเพาะต่อโรค Streptococcosis ในปลานิลด้วยเทคนิค Reverse vaccinology ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2013 การศึกษาอันตรกิริยาของสารเคอคูมินธรรมชาติกับโปรตีน HER2 ในส่วนของโดเมนไคเนส โดยวิธีการศึกษาแบบจำลองเคมีคำนวณ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากปลาหมอสีคางดำ (Blackchin tilapia) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นายสมบัติ สิริพันธ์วราภรณ์) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 2 6 4 0
  2023 การจัดทำระบบเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการจัดการบ่อดักไขมัน หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (งบเงินอุดหนุน: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) 0 1 0 0
  2023 โครงการคัดแยกขยะพลาสติก ลดโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2023 โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์สู่การผลิตสารปรับปรุงดิน ลดโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2023 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซททางเลือกจากใบมะรุมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การปรับภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับการอักเสบ สำหรับประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การวิเคราะห์โปรตีนไฮโดรไลเซทจากเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวที่มีสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและมีผลต่อเซลล์แมคโครฟาจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2022 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ความคิดเห็น ความพร้อมและแนวโน้มที่เป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้เป็นทางเลือกแก้ปัญหาภาวะตกงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 สมุนไพรอัดแท่งที่มีส่วนผสมของกล้วยดิบและกระเจี๊ยบเขียว ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตสารสกัดโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อลดอุบัติการณ์โรคติดต่อไม่เรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2021 การพัฒนาวัคซีนเชื้อตายและ subunit vaccine เพื่อป้องกันโรคลิชมานิเอซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 โปรตีนไข่ขาวผง หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ้กทาเลนท์ จำกัด (00446/62) 0 0 0 0
  2019 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยและขนมกล้วยกึ่งสำเร็จรูป ในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม หอย หมึกและปลา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาวัคซีนจำเพาะต่อโรค Streptococcosis ในปลานิลด้วยเทคนิค Reverse vaccinology ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการผลิตภัณฑ์ซอสหมักลดสารก่อมะเร็งในชื่อ "ซุปเปอร์ซอส" ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2557 0 0 3 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสกัดที่มีเปปไทด์และไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกระบวนการหมักกากถั่วเหลืองด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 3 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 38 Project 10 5 9 0
  2024 การพัฒนาสูตรขนมกุยช่ายในเเบบดั้งเดิมสู่รูปแบบใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณกมลชนก มานะแก้ว) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลอดช่องไทยสูตรดั้งเดิมและสูตรเสริมคุณค่าใยอาหารและพรีไบโอติกในภาชนะบรรจุปิดสนิทพร้อมบริโภค ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แกรนด์ พารากอน จำกัด 0 0 0 0
  2023 การปรับปรุงคุณภาพสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลอดช่องไทยวัดเจษ เพื่อคงคุณภาพทางกายภาพตลอดอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณธนเศฎฐ์ กิ่งเกษม) 0 0 0 0
  2022 การเตรียมตัวอย่างสำหรับโครงการประเมินความเสี่ยงของ คนไทยจากสารพิษและสารปนเปื้อนที่ได้รับจากการบริโภคอาหาร หัวหน้าโครงการ เอกชนระเบียนเลขที่ 00274/65 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาสูตรอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตลอดช่องไทย(ตัวลอดช่อง)และน้ำกะทิสูตรมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ บริษัท ไอโคโค (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลลาดพร้าว ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลคันนายาว กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 0 1 0
  2021 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปเงาะสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
  2021 โครงการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบรูณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 1 1 0
  2020 ศึกษาวิเคราะห์ Anti-microbial peptide โดย เครื่องมือทาง Bioinformatics หัวหน้าโครงการ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด 0 0 0 0
  2019 โครงการผลิตภัณฑ์แป้งเค้กข้าวไรซ์เบอรี่กึ่งสำเร็จรูป ผู้ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2019 การสร้างเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปฏิชีวนะชนิดคลอแรมเฟนิคอลในนมแบบใช้แล้วทิ้งโดยอาศัยคอมโพสิตนาโนของกราฟีนปรับปรุงบนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การตรวจวัดสารเติมแต่งอะมาแรนช์ในสีผสมอาหารด้วยการปรับปรุงหัววัดแบบพิมพ์สกรีนด้วยกราฟีน นาโนคอมโพสิตโดยใช้เทคนิคความไวสูงของพัลส์โวลแทม เมททรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ผลของภาวะเครียดจากอุณหภูมิต่อระดับการแสดงออกของยีนกลุ่มเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในปลานิลและปลาตะเพียนขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเค้กข้าวไรซ์เบอรี่กึ่งสำเร็จรูป 3 สูตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทรูบุญ ฟาร์มา จำกัด 0 0 0 0
  2018 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตซุปผงกึ่งสำเร็จรูปสำหรับแม่ให้นมบุตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลโทประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 2 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชผสมวุ้นมะพร้าวที่มีคุณสมบัติลดไขมันในเลือด ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 Molecular observation on Myostatin in African catfish (Cg-MSTN) and walking catfish (Cm-MSTN) to their receptor, ActRIB and their inhibitor, Follistatin หัวหน้าโครงการ Ernst Mach-Grant ASEA-UNINET on behalf of the Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy - BMWFW, AUSTRIA, EUROPE 0 0 0 0
  2017 จัดทําระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มโปรตีนพร้อมดื่ม (Protein Drink) หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (น.ส.เยาวรักษ์ แก้วพลัย และ นาย กิตติธัช แก้วพลัย) 1 0 0 0
  2015 การปรับปรุงคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ "ไข่แก้ว KU จากไข่ไก่" หัวหน้าโครงการ บริษัท ชิกเก้นคิง (ประเทศไทย) จำกัด 2 0 0 0
  2015 ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์และน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 1 4 0
  2014 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโปรตีนเรนนินกับสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารไทยโดยการวิเคราะห์คำนวณทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ JIRCAS Counterpart Researcher Invitation Program 2013 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุ้กกี้ทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นางณัฐธิดา บุณยะกาญจน) 0 0 1 0
  2014 การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิบรรจุขวดพร้อมบริโภค ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นางสาววีณา ชูคีรียานันทกุล) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าจากไข่นกกระทา ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นายธนพัฒน์ งามรุ่งโรจน์) 0 0 0 0
  2014 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมันและโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2013 เปปไทด์ออกฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูงและกลไกการทำงานของเปปไทด์จากอาหารหมักท้องถิ่นไทย: ปลาร้าและถั่วเน่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0