โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 7 2 0 0
2019 โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตราฐาน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ร่วมวิจัย กรมการท่องเที่ยว 0 0 0 0
2018 การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
2017 แนวทางการดำเนินการทางการตลาดของจังหวัดสิงห์บุรีในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2015 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการตลาดของการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 7 0 0 0