Person Image

  Education

  • บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2552
  • กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2554
  • ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2563

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2022 โครงสร้างอัตถภาค และกลุ่มของคำศัพท์ที่ใช้ในการผลิตรายการของยูทูปเบอร์ด้านการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2022 การศึกษาวัจนลีลา การคุกคามหน้า ความสุภาพ และอัตถภาคของภาษาที่ใช้ในการโต้ตอบข้อวิจารณ์การใช้บริการธุรกิจโรงแรมและที่พักบนสื่อออนไลน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2020 การใช้โครงร่างคำศัพท์ในการสร้างรายการคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับมัคคุเทศก์ชาวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2018 การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0