Person Image

  Education

  • Ph.D Human Resource Development (International), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2556
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ไทย, 2545
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2540
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การวางแผนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เกียรตินิยม, NIDA, ไทย, 2558
  • Diploma, Institute of Tourism and Hotel Management, Austria, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2023 การประเมินศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันไมซ์ซิตี้ของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การศึกษาสมรรถนะในการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 5 0 0 0
  2023 การบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบคาร์บอนนิวทรัล ตำหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 แนวทางการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนแบบคาร์บอนนิวทรัล ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การเพิ่มมูลค่าขยะชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบคาร์บอนนิวทรัล ตำหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2020 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนเดิมบาง-เขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาและการจัดการทางการท่องเที่ยว กรณีศึกษา องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเลือกเส้นทางท่องเที่ยว 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชายหาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 Sufficiency Economy for Sustainable Human Resource Development in Tourism Business หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 7 0 1 0
  2022 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 "การพัฒนาสื่อ และเทคนิคการนำเสนอสื่อเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้" หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 1 0
  2021 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 "ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อสร้างสรรค์และประหยัดพลังงาน" หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2020 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ด้วยสื่อสร้างสรรค์และประหยัดพลังงาน) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2019 สอนเสริมเติมความรู้ด้วยการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2018 โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการอ่านออกเขียนได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2018 โครงการ Digital Startup สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (แบบมีที่พัก และไม่มีที่พัก) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการตลาดของการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 7 0 0 0