Person Image

  Education

  • วท.บ.เคมี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2543
  • วท.ม.เคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
  • ปร.ด.เคมี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ และประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบของแข็งจากอนุพันธ์สไปโรไบฟลูออรีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2017 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์อุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงสารอินทรีย์จากอนุพันธ์ไพรีน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ และประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบของแข็งจากอนุพันธ์สไปโรไบฟลูออรีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การผลิตไปโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกหอยเชอรี่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ และประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบของแข็งจากอนุพันธ์สไปโรไบฟลูออรีน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0