Person Image

  Education

  • วท.บ.(อุทกศาสตร์), โรงเรียนนายเรือกองทัพเรือ, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 4 1 0 0
  2017 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 4) ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด 2 0 0 0
  2017 การขุดลอกร่องน้ำและจัดทำแบบร่องน้ำ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท Oknha Mong Port Co.,Ltd 0 0 0 0
  2017 สำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 0 0 0 0
  2016 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 4) ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด 1 1 0 0
  2015 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต ระยะที่ 3 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต ระยะที่ 3 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โครงการท่าเทียบเรือหมายเลข 7 และ 8 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 ศึกษาความเหมาะสม ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ที่ปรึกษาโครงการ กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2015 ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของท่าเทียบเรือกัมพูชาของการพัฒนาท่าเทียบเรือ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท OMP (Oknha Mong Port Co.,Ltd) จำกัด Rethrhy Village, Koe Phos Commune, Stoeung Have Distric, Prah Sihanouk Province, Cambodia. 0 0 0 0
  2015 ศึกษาและออกแบบรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียภายในแอ่งจอดเรือโดยวิธีทางธรรมชาติ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ที่ปรึกษาโครงการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2015 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 3) ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 3) ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอสทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 10 บ้านบ่อนนท์ ถึงหมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของท่าเทียบเรือ เอ็น พี สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอ็น พี สมุยพอร์ต จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของท่าเทียบเรือ เอ็น พี สงขลา จังหวัดสงขลา ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอ็น พี สงขลาพอร์ต จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแนวสลายพลังงานคลื่น เพื่อรักษาพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งตะวันตก ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการวิจัยจัดทำระบบอุปกรณ์ปรับเทียบ (Calibration) และประเมินความถูกต้อง (Validation) ของระบบเรดาห์ชายฝั่ง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2012 การเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลำน้ำด้วยระบบเรือลำเลียง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0