Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • Postdoctoral Research (Soil Chemistry), ETH Zurich , สมาพันธรัฐสวิส, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 9 9 0 0
  2023 โครงการการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาโท-เอก ด้วยระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อประยุกต์แนวคิด BCG สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรดินในภาคการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์วัสดุนาโนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังชั่นเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรที่ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 6 8 0 0
  2019 ผลของสารที่หลั่งจากรากมันสำปะหลังต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 ผลของความชื้น การปกคลุมผิวหน้าของฟอสฟอรัส และเวลาต่อสภาพความเป็นประโยชน์และการกระจายตัวของฟอสฟอรัสในดินและเม็ดดินขนาดต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2017 บทบาทของถ่านชีวภาพต่อการลดการปลดปล่อยตะกั่วในดินที่ปนเปื้อนบริเวณเหมืองแร่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 บทบาทและผลของซิลิคอนในวัสดุปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและอ้อยที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 25 14 0 0
  2023 การปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันเถ้าชานอ้อยด้วยแมงกานีสและสังกะสีออกไซด์เพื่อลดการสะสมสารหนูในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2023 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์เถ้าชานอ้อยเพื่อการผลิตวัสดุปรับแต่งหมู่ฟังชั่นมูลค่าสูงสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2023 การพัฒนาตัวดูดซับที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบบนเถ้าชานอ้อยและตัวรองรับซิลิกาที่มีรูพรุน 2 ขนาดเพื่อใช้ในการกำจัดสารหนู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมการผลิตวัสดุพรุนปรับแต่งหมู่ฟังชั่นจากเถ้าชานอ้อยเพื่อใช้ปรับปรุงการส่งผ่านอากาศสำหรับไม้ยืนต้นภายใต้สภาวะน้ำท่วมขัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2022 การปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันเถ้าชานอ้อยด้วยแมงกานีสและสังกะสีออกไซด์เพื่อลดการสะสม สารหนูในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์เถ้าชานอ้อยเพื่อการผลิตวัสดุปรับแต่งหมู่ฟังชั่นมูลค่าสูงสำหรับการ ประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2022 การพัฒนาตัวดูดซับที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบบนเถ้าชานอ้อยและตัวรองรับซิลิกาที่มีรู พรุน 2 ขนาดเพื่อใช้ในการกำจัดสารหนู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการผลิตวัสดุพรุนปรับแต่งหมู่ฟังชั่นจากเถ้าชานอ้อยเพื่อใช้ปรับปรุงการส่งผ่านอากาศสำหรับไม้ยืนต้นภายใต้สภาวะนํ้าท่วมขัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 ผลของสารที่หลั่งจากรากมันสำปะหลังต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 ผลของสารที่หลั่งจากรากมันสำปะหลังต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2018 ผลของความชื้น การปกคลุมผิวหน้าของฟอสฟอรัส และเวลาต่อสภาพความเป็นประโยชน์และการกระจายตัวของฟอสฟอรัสในดินและเม็ดดินขนาดต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 บทบาทของถ่านชีวภาพต่อการลดการปลดปล่อยตะกั่วในดินที่ปนเปื้อนบริเวณเหมืองแร่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 อิทธิพลของโพแทสเซียมต่อความเสถียรของเม็ดดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 บทบาทและผลของซิลิคอนในวัสดุปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและอ้อยที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 ผลของวัสดุซิลิเกตต่อเคมีของน้ำในดิน การดูดใช้และการกักเก็บธาตุอาหารในข้าวพันธุ์ กข 41 ที่ปลูกในดินกรดจัดกำมะถันและดินเนื้อปูน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 6 0 0
  2015 ผลของเบนโทไนต์ต่อความสามารถในการกักเก็บความชื้นกับธาตุอาหารพืชและการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังกับอ้อยที่ปลูกในดินทรายเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 7 4 0 0
  2019 การศึกษาสภาวะทางเคมีของดินเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมในดินปลูกมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3 0 0 0
  2019 การประเมินสถานภาพของธาตุอาหารเสริมและสมดุลของธาตุอาหารในใบมันสำปะหลังด้วยระบบบูรณาการการวินิจฉัยและการแนะนำ (DRIS) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2019 ความสัมพันธ์ของสมบัติดินทางฟิสิกส์และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมของดินปลูกมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาธาตุอาหารเสริมในดินปลูกมันสำประหลังในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในการผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2016 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้ำมันและลดความเป็นกรดจัดและอะลูมินัมเป็นพิษในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในการผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2015 การจัดการธาตูอาหารหลัก รองและจุลธาตุอาหารในดินเปรี้ยวจัดที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนทางด้านธาตุอาหารพืชสูงสุด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้ำมันและลดความเป็นกรดจัดและอะลูมินัมเป็นพิษในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 2 0 0
  2014 การศึกษาลักษณะและการแจกกระจายของชั้นเปราะในจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ และสระบุรีเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2014 อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2013 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0