โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 2 0 0
2019 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
2017 โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราค่าภาระของท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด 1 0 0 0
2012 การศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ด้านการเดินเรือ และการกำหนดรูปแบบเรือลำเลียงการขนถ่ายสินค้าและเรือลากจูงในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0