Person Image

  Education

  • วศบ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547
  • M.Eng (Design & Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2551
  • D.Eng (Industrial & Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 7 0 0
  2021 โครงการการสร้างต้นแบบเครื่องล้างกรวยจานอัตโนมัติสำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงผลิตน้ำยางพาราข้น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเตรียมน้ำสับปะรดสำหรับการผลิตไวน์ ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2018 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 1 0 0
  2017 การออกแบบชุดแยก น้ำ/น้ำมัน ฐานชีวภาพ: กรณีศึกษาในการบำบัดน้ำปล่อยทิ้งจากการทดสอบแท็งก์รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 2 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองและโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อลดข้อบกพร่องด้านสีในกระบวนการผลิตหนังสัตว์หุ้มเบาะรถยนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 1 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนกลับและการผลิตแบบเติมเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตอวัยวะเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาโครงร่างชั่วคราวจากวัสดุชีวเชิงประกอบ PLA/PCL โดยอาศัยการขึ้นรูปต้นแบบแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค SVM หัวหน้าโครงการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0
  2014 การพัฒนาอุปกรณ์จัดวางทิศทางถังแก๊สแบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการบรรจุแก๊สแอลพีจี หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 1 0 0
  2013 การหาค่าพารามิเตอร์กระบวนการใหม่สำหรับเตรียมผงพอลิคาโปรแลคโตนด้วยเทคนิคฉีดพ่นสารละลาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2019 การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั่นเหวี่ยงน้ำยางข้นแบบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 โครงงานวิจัยการพัฒนาระบบผลิตอัตโนมัติเพื่อประกอบเข้ากับแขนกลอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0