Person Image

  Education

  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2551
  • วท.ด.(จุลชีววิทยาประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2023 การใช้แบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชและการประเมินกลุ่มยีนฟังก์ชันของแบคทีเรียในดิน หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ทุนสนับสนุนทุนวิจัย) 0 0 0 0
  2023 การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในระบบนิเวศน์ทางดินที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การใช้วัสดุตรึงเซลล์แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินสำหรับการปลูกผักกินใบและการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในดินปลูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 4 9 0 0
  2023 ประสิทธิภาพของการใช้แบคทีเรียตรึงเซลล์เพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชสำคัญทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อความหลากหลายและสังคมจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2020 การกระจายตัวของเชื้อกลุ่ม Entrtobacter ในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน 0 1 0 0
  2020 การใช้แบคทีเรียตรึงเซลล์เพื่อย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนตร์ใช้แล้วที่ปนเปื้อนในดิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่งเสริมการวิจัยของบุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2019 จุลินทรีย์ศักยภาพสูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2019 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบคทีเรียตรึงรูปในเอการ์ผสมกรดพอลิกลูตามิกเพื่อส่งเสริมการเจริญของผักเศรฐกิจในแปลงปลูกของเกษตรกรเครือข่ายและการศึกษาผลกระทบจากการใช้กล้าเชื้อต่อสังคมแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2019 การผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ และการห่อหุ้มชิ้นส่วนพืชและแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การใช้แบคทีเรียตรึงเซลล์ในการย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ใช้แล้วที่ปนเปื้อนในดินและการตรวจติดตามประสิทธิภาพและกิจกรรมของแบคทีเรียตรึงเซลล์ในดินปนเปื้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การใช้ประโยชน์จากแอคติโนมัยซีทสายพันธุ์ Streptomyces sp. KPS-E004 และ Streptomyces sp. KPS-F003 เป็นเชื้อปลูกร่วมเพื่อควบคุมการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมและผลในการส่งเสริมการเจริญของพริก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การแยกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายน้ำมันเครื่องยนต์ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา 0 1 0 0
  2016 การใช้วัสดุตรึงเซลล์แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินสำหรับการปลูกผักกินใบและการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในดินปลูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดสีแดงจากปลายข้าวโดยเชื้อ Monascus purpureus หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาศักยภาพการผลิตเม็ดสีแดงจาก Monascus purpureus โดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 6 6 0 0
  2022 ประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเสริมสารสกัดจากใบมะรุมและถังเช่าต่อการต้านอนุมูลอิสระและการต้านโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 1 0 0
  2021 แนวทางใหม่ในการประเมินฮีสตามีนที่สังเคราะห์โดยเชื้อเอนเทอร์โรแบคทีเรียจากการแสดงออกของยีนในสภาวะจริง หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้การสนับสนุนของ สกสว. 1 2 0 0
  2019 ประชากรแบคทีเรียในทะเลของประเทศไทยและความหลากหลายทางชีวภาพของเอนเทอร์โรแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1 0 0
  2017 Escherichia coli และ enterococci ใน 9 แหล่งตัวอย่างตามเส้นทางแม่น้ำโขง: คุณลักษณะของสายพันธุ์และความสัมพันธุ์กับการใช้พื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัมนามหาวิทยาลัยศิลปากร 1 0 0 0
  2016 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซีทเพื่อฟื้นฟูและยับยั้งการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมในดินและการตรวจติดตามประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีทที่ใส่ลงในดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 0 0 0
  2015 การใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชในรูปตรึงเซลล์เป็นเชื้อปลูกสำหรับผักกินใบและการตรวจติดตามกิจกรรมจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนร่วมเมธีวิจัยฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 1 0 0
  2014 การศึกษารูปแบบยีนต้านทานสารปฏิชีวนะของเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรีย (enterobacteria) ที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบชนิดของเชื้อ enterobacteria อย่างรวดเร็วโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 1 0 0