โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การศึกษาคุณสมบัติการชะลอวัยของสารสีแดงจากยีสต์แดง หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัย ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 4 5 2 0
2023 การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบซินไบโอติกจากข้าวไทยเพื่อส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 การประเมินศักยภาพของสารแคโรทีนอยด์จากยีสต์แดงเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอางชะลอวัย หัวหน้าโครงการ มาหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดผสมโพรไบโอติก หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2021 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยจุลชีพบำบัด หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากยีสต์แดง หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคพืชในพืชตระกูลกะหล่ำ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0
2018 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้หญ้าหวานและกากกาแฟในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวซินไบโอติค หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย มุ่งเป้า 2561 0 2 0 0
2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคพืชในปทุมมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การคัดกรองเชื้อแอคติโนมัยซีทที่แยกได้จากผึ้งมิ้มดำ (Apis andreniformis) ที่สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2017 การประเมินคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติคสำหรับการประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติคในอาหารเสริมประเภทข้าวEvaluation of In vitro Probiotic Properties for Application of probiotic bacteria in rice supplements หัวหน้าโครงการ ทุนมุ่งเป้าประจำวิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2017 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ซินไบโอติค หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0
2016 การควบคุมแบคทีเรียก่อโรคพืช ในพืชตระกูลกะหล่ำโดยวิธีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์ 0 1 0 0
2015 การคัดกรองแบคทีเรียโปรไบโอติคที่มีความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2558 วิทยาเขตกำแพงแสน 1 1 2 0
2015 การศึกษาข้าวไทยเพื่อใช้เป็นคาริเออร์สำหรับแบคทีเรียโปรไบโอติค หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2013 ผลของสารสกัดจากผลมะม่วงหิมพานต์ต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคในพืช หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 9 0 0
2020 Innovative Development of Novel Synbiotic Products Using Thai Pigmented Rice and Honey หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
2018 การศึกษาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมโปรไบโอติค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
2018 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมโปรไบโอติคเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 1 0 0
2018 นวัตกรรมการพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซินไบโอติกจากข้าวไทยเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
2015 จุลินทรีย์ประจำถิ่นในผึ้งพื้นเมืองของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 4 0 0