Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), สถาบันราชภัฏนครปฐม, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาระบบทำความเย็นชนิดสองระบบร่วมแบบอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดหอมในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2014 เครื่องม้วนท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 2 1 0
  2017 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (ที เอ็ม อาร์) แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง สำหรับการเพิ่มปริมาณการผลิตนมดิบของกลุ่ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การสร้างมูลค่าเพิ่มของเสียในฟาร์มโคนมสำหรับกลุ่มเครือข่ายต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 ระบบรวบรวมและรักษาคุณภาพนมด้วยความเย็นสำหรับฟาร์มโคนมในเครือข่ายต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย สหกรณ์การเกษตรเขาใหญ่ และ สวทช 0 0 0 0
  2015 ระบบโปรเเกรมตรวจติดตามสภาพอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์หมุนของโรงไฟฟ้าเเม่เมาะด้วยระบบอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าเเม่เมาะ 1 2 0 0
  2014 โครงการให้คำปรึกษา ออกแบบแลสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. (สหกรณ์เกษตรสีคิ้ว) ผู้ร่วมวิจัย สหกรณ์การเกษตรสี่คิ้ว 0 0 0 0
  2013 โครงการให้คำปรึกษาออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. (บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด จ.ปทุมธานี) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อาราบิก้า ฟาร์ม จำกัด 0 0 1 0
  2013 การออกแบบแลสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. สหกรณ์มวกเหล็ก จำกัด (จ.สระบุรี) ผู้ร่วมวิจัย สหกรณ์มวกเหล็ก 0 0 0 0