Person Image

  Education

  • B.Ed. (Science-Biology), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2547
  • M.Sc. (Cell and Molecular Biology), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • Ph.D. (Bioscience), Chalmers University of Technology, สวีเดน, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 2 0 0
  2018 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในกลไกการเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเปล่งแสง และการกระพริบแสงของหิ่งห้อย Luciola aquatilis ด้วยเทคนิคการหาลำดับอาร์เอ็นเอปริมาณมาก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในกลไกการเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเปล่งแสง และการกระพริบแสงของหิ่งห้อย Luciola aquatilis ด้วยเทคนิคการหาลำดับอาร์เอ็นเอปริมาณมาก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและการแสดงออกของโปรตีนในเมือกและเลือดของหอยทากยักษ์แอฟริกัน (Achatina fulica) ภายหลังการติดเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของโปรตีนจากเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกัน (Achatina fulica) และหอยเชอรี่ (Pomocea canaliculata) ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างไบโอฟิล์ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 14 10 0 0
  2018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน สู่ชุมชน คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 ชนิดของ Tetrahymena ที่เป็นปรสิตในปลาหางนกยูง และการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยบางชนิดเพื่อลดปริมาณ Tetrahymena ในหลอดทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 โครงการการศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของเขียดงูศุภชัย Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 1 0 0
  2014 ผลของโปรตีนจากเมือกหอยทากต่อการชักนำการตายในเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยง หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี) 1 0 0 0
  2014 การสกัดและการแยกองค์ประกอบโปรตีนของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกันและหอยเชอรี่ด้วยเทคนิค HPLC หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของต่อมเมือกและการผลิตเมือกในหอยเชอรี่และหอยทากยักษ์แอฟริกัน หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี) 2 0 0 0
  2014 การพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการจัดการเรียนรู้นิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิจัยพื้นฐานทางสัตววิทยาและชีววิทยาโดยการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 โครงสร้างของต่อมเมือก คุณสมบัติของเมือก และ ผลของโปรตีนจากเมือกหอยเชอรี่และหอยทากยักษ์แอฟริกันต่อการเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็งเต้านม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2012 การวิเคราะห์ประวัติไขมันในเซลล์ยูแคริโอตและเทคนิคโนโลยีการสกัดไขมันด้วยไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 3 1 0
  2018 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศระบบ Thermodynamic sterilizing system (TSS) ในอากาศของห้องพักอาศัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบไมโครไบโอมในอากาศ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทย อินเตอร์ คอนติเนนตัล เทรดดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2018 การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิว (Propionibacterium acnes) ด้วยเปปไทด์จากเมือกหอยทาก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด 0 0 0 0
  2017 การส่งเสริมการผลิตผงนาโนถั่งเช่าและสารคอร์ไดซิปินจากถั่งเช่าสีทองเพื่อการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 1 0
  2017 การแสดงออกของยีนทั้งหมด และเครือข่ายเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าสีทองภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การผลิตผงนาโนถั่งเช่าสีทองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารคอร์ไดซิปินจากชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2016 การเปรียบเทียบแบบแผนเปปไทด์และโปรตีนจากเซลล์สืบพันธุ์ เซลล์ต้นกำเนิดและอวัยวะภายในของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis diversicolor ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อฟาร์ม จำกัด 0 0 0 0
  2015 การสร้างแบบจําลองเมตาบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าเพื่อผลิตสารคอร์ไดซิพิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2015 การเปรียบเทียบแบบแผนเปปไทด์ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากเมือกหอยทากในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด 0 0 0 0
  2014 ระบบเฝ้าระวังและทำนายการเจริญเติบโตของสาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำประปา ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0