Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) , มหิดล, ไทย
  • วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ) , มหิดล, ไทย
  • Ph.D. (Food Science) , University of California, Davis, สหรัฐอเมริกา

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 0 0 0
  2024 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การเพิ่มคุณประโยชน์เชิงสุขภาพของเนื้อจากพืชโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันด้วยโปรตีนสกัดจากพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 ไมโครไบโอมของแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชความชื้นสูงและเนื้อจากพืชผสมโปรตีนจากพืชชนิดใหม่สำหรับการทำนายอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อจากพืชด้วยกระบวนการหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การปรับปรุงลักษณะของโปรตีนในเนื้อจากพืชด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำส้มควันไม้จากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การใช้ถ่านและน้ำสัมควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลเพื่อลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 18 17 0 0
  2020 การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำส้มควันไม้จากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การศึกษาประสิทธิภาพและแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสารลดแรงดึงผิวจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2020 การลดอุณหภูมิขั้นต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลเพื่อลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและเนื้อสัตว์รมควัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2019 การลดอุณหภูมิขั้นต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ผลของการบรรจุในสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพด้านกลิ่นและชนิดของจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียของมะพร้าวอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาเครื่องโอห์มมิคสำหรับการให้ความร้อนกะทิในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2018 การประเมินสารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษในวัตถุดิบหลักของอาหารไทย : กรณีศึกษาข้าวเหนียวและพริกแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2018 การกระจายตัวของเชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและออคราทอกซิน เอ ในพริกแห้งและปัจจัยในการสร้างสารพิษ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2017 การเปลี่ยนแปลงชนิดของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการหมักน้ำส้มสายชูแบบดั้งเดิมด้วยเทคนิค PCR-DGGE หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย รางวัลนักวิจัยซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี 5 0 0 0
  2014 การประเมินความปลอดภัยของข้าวเหนียว: สารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษเชื้อรา ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร(KU-FIRST) 0 1 0 0
  2014 สมบัติการต้านออกซิเดชัน สมบัติการต้านจุลินทรีย์และสมบัติการต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกมะม่วงที่สกัดด้วยเอธานอลและน้ำ และการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2013 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย รางวัลนักวิจัยซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี 3 4 0 0
  2012 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย รางวัลนักวิจัยซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี 4 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 0 0 0
  2018 การขยายขนาดการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวสำหรับธุรกิจระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การประเมินความเสี่ยงของคนไทยต่อการได้รับสารพิษจากเชื้อราผ่านการบริโภคพริกแห้งและเครื่องเทศที่ผลิตภายในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพทางลอจิสติกส์ในโซ่อุปทานผลิตผลสด ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 0 0 0
  2016 กิจกรรมการวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษจากเชื้อรา) ภายใต้โครงการ "พัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก" (Thailand Food Quality to the World) ประจำปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในเครื่องเทศและโลหะหนักในสาหร่ายและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0