โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2013 การระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดอินโดล-3-แอซิติกในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 4 0 0 0
2020 การอนุรักษ์และเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทนร้อนเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 0 0 0
2014 การระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดอินโดล-3-แอซิติกในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 49 0 0 0
2019 การใช้ยีสต์จากพื้นที่พรุ จังหวันราธิวาส เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์และการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง (ด้านการเกษตร) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) 0 0 0 0
2017 ความหลากหลายของยีสต์ในป่าพรุและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 0 0 0
2017 ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพยีสต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 36 0 0 0
2016 ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส และศักยภาพการใช้ ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 2 0 0 0
2016 ความหลากหลายของเอนโดไฟติกยีสต์ในใบพืชเศรษฐกิจและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2015 ความหลากหลายของเอนโดไฟติกยีสต์ในใบพืชเศรษฐกิจและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2014 ความหลากหลายของเอนโดไฟติกยีสต์ในใบพืชเศรษฐกิจและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2014 ความหลากหลายของยีสต์โอลิเอจินัสที่มีประสิทธิภาพในการผลิตลิพดจากและการผลิตลิพิดจากกลีเซรอลดิบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 0 0 0
2013 การระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดอินโดล-3-แอซิติกในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2013 ความหลากหลายและลักษณะทางสรีรวิทยาของยีสต์ที่แยกจากป่าพรุ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) จังหวัดนราธิวาส ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
2013 ความหลากหลายของเอนโดไฟติกยีสต์ในใบพืชเศรษฐกิจและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0