Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(การปกครอง), คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2017 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดปกครองตนเอง กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา สุพรรณบุรี ชลบุรี และตรัง ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 ข้อเสนอว่าด้วยจังหวัดจัดการตนเอง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0