Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2548
  • วท.ม. (ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2551
  • Ph.D. (Doctor of Philosophy); Horticulture, National Chung Hsing University, Taiwan, 2555
  • Postdoctoral; Horticulture, National Chung Hsing University, Taiwan, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2019 การแก้ปัญหาการไม่ติดผลของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ในจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของมะม่วง หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดและสาร 1- เมทิลไซโคลโพรพีนที่มีต่อการยืดอายุ การเก็บรักษาและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ซิชู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2024 ศักยภาพการผลิตมะม่วง ฝรั่ง และส้มเทพรสในภาชนะ บริเวณพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2024 การคัดเลือกนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศในภาคเกษตรไทย ผู้ร่วมวิจัย Winrock International 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 4 7 0 0
  2023 การพัฒนาศักยภาพการผลิตฝรั่ง มะละกอ และเสาวรส บนพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ หัวหน้าโครงการ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2022 การผลิตทุรียนคุณภาพแม่นยำโดยการตรวจติดตามสุขภาพต้นร่วมกับการจัดการดอกและผล (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกดอกและติดผลมะยงชิด จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2021 การประเมินมะม่วงบริโภคผลสุก บริโภคผลดิบ และเปลือก สำหรับลักษณะสารต้านอนุมูลอิสระ และคุณภาพการบริโภค ในมะม่วง 16 พันธุ์ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของมะม่วง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การแก้ปัญหาการไม่ติดผลของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ในจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 แอพพลิเคชันและชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพและการสุกของผลไม้ผ่านสมาร์ทโฟน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดและสาร 1- เมทิลไซโคลโพรพีนที่มีต่อการยืดอายุ การเก็บรักษาและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ซิชู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การควบคุมโรคแอนแทรกโนสมะม่วงพันธุ์เออร์วินโดยการพ่นสารสกัดจากเมล็ดมะยงชิด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 อิทธิพลของการช่วยผสมเกสรต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องโดยใช้ละอองเรณูต่างพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพ่นสารไคโตซานต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสีผิวเปลือก ผลผลิต และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์อีดอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2016 การปรับปรุงอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการแตกตาของพลับพันธุ์ฟูยูที่ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2014 การรวบรวมข้อมูลพรรณพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 10 9 0 0
  2023 การใช้อบไอน้ำร่วมกับแบคทีริโอซินเพื่อควบคุมโรคแอนแทรกโนสและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2023 การสำรวจนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศที่มีศักยภาพในการเกษตรไทยเบื้องต้น ผู้ร่วมวิจัย Winrock International 0 0 0 0
  2022 การใช้แบคทีริโอซินก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสและคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2019 ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิตของมะม่วงกลุ่มอินเดีย ในระบบทรงพุ่มเตี้ย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2019 การผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะในบริเวณใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 2 0 0
  2018 ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิตของมะม่วงกลุ่มอินเดีย ในระบบทรงพุ่มเตี้ย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2017 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมับเบอรีสายพันธุ์ไต้หวันที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 4 3 0 0
  2017 ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิตของมะม่วงกลุ่มอินเดีย ในระบบทรงพุ่มเตี้ย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2017 โครงการแก้ไขปัญหาการไม่ออกดอกติดผลในลิ้นจี่พันธุ์ค่อม และการขยายผลในการสร้างเครือข่ายกลุ่มลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 2 0 0
  2017 ผลของไมคอร์ไรซาร่วมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้้าว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในแปลงปลูก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2016 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมับเบอรีสายพันธุ์ไต้หวันที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 3 0 0 0
  2016 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยุโดยการให้แคลเซียม โบรอน ร่วมกับการใช้ GA3 และสาร 1-methylcyclopropene ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 2 1 0 0