Person Image

  Education

  • Diploma(Professional teaching ), Naresuan University, ไทย, 2548
  • B.Sc. mathematics, Naresuan Universityt, ไทย, 2547
  • Ph. D., Loughborough University, united kingdom, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 3 0 0
  2014 การปรับปรุงตัวคาดการณ์และสมการการไหลน้ำตื้น 2 มิติกับแหล่งกำเนิดโดยวิธีการถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยการไหล แบบ TVD หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การศึกษาคุณสมบัติทางทฤษฎีของโครงสร้างพื้นฐานและสมบัติทางแสงของแกรฟีนหนึ่งถึงหลายชั้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครือข่ายการไหลในช่องทางน้ำเปิดภายใต้อิทธิพลจากฝนในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสําหรับมหาชนสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาการไหลสูงสุด ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0