Person Image

  Education

  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต), มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, 2540
  • M.A. (Master of Arts) in Architectural Design and Theory , University of Nottingham, สหราชอาณาจักร, 2543
  • Ph.D. (Doctor of Philosophy) in Architecture , University of Sheffield, สหราชอาณาจักร, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 โครงการสนับสนุนสมรรถนะหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและทุติยภูมิระดับต้นในการจัดการระบบบริการสุขภาพชุมชนด้วยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 2 0 0
  2014 การศึกษาโครงข่ายเชิงสัณฐานและพฤติกรรมการใช้ที่ว่างสาธารณะขนาดเล็กของพื้นที่ชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนในย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 8 4 0 0
  2022 โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบของโครงการวิจัย AgeingHood และการพัฒนาภาคีเครือข่ายใหม่ หัวหน้าโครงการ The Arts and Humanities Research Council (AHRC) 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ มูลนิธิเอสซีจี 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมและรักษาการดําเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางในคลองเตย หัวหน้าโครงการ Arts and Humanities Research Council (AHRC), UK 3 1 0 0
  2019 โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร: กรณีศึกษา ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ Global Challenges Research Fund (GCRF) 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หัวหน้าโครงการ มูลนิธิเอสซีจี 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2018 โครงการส่งเสริมส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561พื้นที่เป้าหมาย: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 พื้นที่อยู่ดีมีสุข: การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 1 0 0
  2017 โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3 1 0 0
  2016 โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 1 0 0
  2013 โครงการจัดทำเกณฑ์จัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง : เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า เมืองสุขภาพ และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 0 0 0 0
  2013 โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ กรณีศึกษา: สถานพยาบาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานนิทรรศการงานสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิด แข่งขัน เพื่อแบ่งปันในงานสถาปนิก’56 ของ สมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท TTF International จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานของบุคลากรในสถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 0 0 0