Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาชุดการสอนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาวิชาหลักสูตรและการสอน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูเพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอนคิดเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูคณิตศาสตร์เพื่อสอนทักษะชีวิตแก่นักเรียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูคณิตศาสตร์ เพื่อสอบทักษะชีวิตแก่นักเรียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2011 การสังเคราะห์สาระการเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้คุรุสภาสำหรับคลังอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0