Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
  • M.Eng.(Transportation Engineering), Asian Institute of Technology (AIT), ไทย, 2543
  • Ph.D.(Transportation Engineering), Queensland University of Technology (QUT), Australia, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 แบบจำลองการประเมินนโยบายตั๋วโดยสารบนหลักการของเอเจนท์เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 5 11 0 0
  2018 การพัฒนาระบบป้อนผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลเชิงพื้นที่และการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถด้วยเทคนิควิธีฮิวริสติกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาแบบจำลองการเกิดการเดินทางเพื่อคาดการณ์ของผู้โดยสารรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครโดยอาศัยข้อมูลการวางแผนและการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาแบบจำลองทางเลือกผสมเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลร่วมของปัจจัยแฝงที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
  2016 แบบจำลองการประเมินนโยบายตั๋วโดยสารบนหลักการของเอเจนท์เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
  2014 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2014 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 1 0 0
  2012 การศึกษาผลกระทบของนโยบายระบบตั๋วโดยสารร่วมต่อพฤติกรรมผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 6 15 0 0
  2017 โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2017 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อย ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง 2 0 0 0
  2015 แบบจำลองการประเมินนโยบายตั๋วโดยสารบนหลักการของเอเจนท์เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 โครงการให้บริการคำปรึกษาในโครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS สำหรับสำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าโครงการ บริษัท จีไอเอส จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 4 5 0 0
  2014 การศึกษาแหล่งกำเนิดการเดินทางรูปแบบพิเศษของระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 5 0 0
  2014 โครงการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบัติในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด 0 1 0 0
  2013 โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวงชนบท 0 4 0 0