Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2021 การพัฒนาน้ำมันถั่วดาวอินคาผงด้วยระบบอิมัลชันร่วมกับการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 ผลของกระบวนการกักเก็บสารเบต้าแคโรทีนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวและการดูดซึมของเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวจากลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่า และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาข้าวโพดงอกและหมักเพื่อเพิ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 4 6 1 0
  2020 โครงการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถั่ว 5 สีกึ่งสำเร็จรูปโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวข้าวพอกอัดแท่งในระดับอุตสาหกรรม (กลุ่ม 12) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การขยายกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออแกนิคสำหรับเด็กเล็กสู่โรงงานผลิต (กลุ่ม 11) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2018 ผลของกระบวนการกักเก็บสารเบต้าแคโรทีนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวและการดูดซึมของเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ผลของอุณหภูมิในกระบวนการเอกซ์ทรูชันและ เทคนิคในการทำให้พองที่ ส่งผลต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และ ลักษณะทางกายภาพของขนมขบเคี้ยว รุ่นที่ 3 จากมันเทศสีม่วงและดอกอัญชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตและสูตรน้ำสลัดเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การศึกษาพัฒนากระบวนการผลิต ประเมินอายุการเก็บรักษาและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้า (แจ่วบอง) หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มแช่แข็ง(สมูทตี้)ผสมผักและผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 ผลของกระบวนการผลิตต่อความสามารถในการดูดซึมได้ของสารแคโรทีนอยด์ในผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ในระดับหลอดทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของกระบวนการความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระในงาขี้ม้อนพันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของผงถั่วชนิดต่างๆ ร่วมกับเพคตินในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลดไขมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 กลไกของมอลโตเดกทรินปาล์มิเตทร่วมกับ Tween 80 ในการรักษาความคงตัวของอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำ และการนำไปประยุกต์ใช้ในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2016 ผลของใยอาหารชนิดละลายน้ำที่สกัดจากกากข้าวโพดต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมีและการประเมินทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์กากงาพันธุ์ไทยเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพ มูลค่าสูงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ผลของการใช้สารไคโตซานต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2014 ผลของไคโตซานต่อคุณสมบัติด้านกายภาพและเคมีและการยืดอายุการเก็บรักษาลูกชิ้นหมู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การใช้ผงอินนูลินจากแก่นตะวันทดแทนน้ำมันในระบบอิมัลชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 1 0
  2012 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2012 การดัดแปลงโครงสร้างของเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 38 Project 2 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คข้าว (Rice snack) จากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทยแพทชั่นฟู้ดจำกัด 0 0 0 0
  2020 การประยุกต์ใช้การให้ความร้อนต่ำต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ผู้ร่วมวิจัย JICA-KIRIN fellowship programme 2019 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่งโปรตีนสูง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บาลานซ์คอร์ป จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนารังนกตุ๋นแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามเฟรชเฮลธ์ จำกัด 0 0 0 0
  2018 ผลิตภัณฑ์โปรตีนสติ๊กรสชาติไทยแท้พร้อมบริโภคสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
  2018 การศีกษาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณสารสำคัญเชิงสุขภาพ และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าพาสเจอร์ไรซ์ น้ำปลาหวาน และน้ำพริกปลาร้า หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันจากแหล่งโปรตีนทางเลือกที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคจากข้าวไรซ์เบอรี่โดยกระบวนเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงไอศครีมซอฟเสิร์ฟ ผู้ร่วมวิจัย คุณศักดา วรรณาโส 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งจากข้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท บีเอส อินเตอร์ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด BS Interfoodsproducts Co., Ltd 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมจากมะขามแบบเคี้ยวนุ่ม หัวหน้าโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ชุมชนบ้านพลง 0 0 0 0
  2017 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจำปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2017 โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง:ผลิตภัณฑ์สแนคจากข้าวชนิดแท่ง (กลุ่มที่ 21) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาของวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สละแช่อิ่มอบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย วิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวพองจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ ผู้ร่วมวิจัย วิสาหกิจชุมชนถั่วเทพ 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูของวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันปลาพร้อมบริโถค ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พรจันทร์ฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาตร์บริการ 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวพองจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ(คุณวิวัฒน์ ซำประชา วิสาหกิจชุมชนถัวเทพ) 0 0 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มน้ำผึ้งพร้อมดื่มสูตรผสมสมุนไพร หัวหน้าโครงการ บริษัท เพลนตี้บัคซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงพร้อมชงโปรตีนสูง (กลุ่ม 16) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาทดลองการดองเกลือและคืนสภาพสาหร่ายพวงองุ่น ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณฉัตรณรงศ์ วงศ์ชัยบูรณ์) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นไทีเกี่ยวข้อง: ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องดื่มและเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป (กลุ่มที่ 8) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 ขนมขบเคี้ยวเชิงสร้างสรรค์จากผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ ทรูชันสู๋กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่และผู้รักสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มสมูทตี้อะโวคาโดพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณภรณี วัฒนโชติ, คุณภัทรพร จิรัญญกุล และคุณกีรพัฒน์ รัตนสิริสวัสดิ์) 0 0 0 0
  2015 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คั่วกลิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ(นายธเนศ แช่มฉนวน) 0 0 0 0
  2014 โปรตีนแผ่นกรอบปรุงรส หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายธนวรรธก์ สายยุเขตต์) 0 0 0 0
  2014 แก่นตะวันบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายเกรียงศักดิ์ บ้านแสน) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ(คุณณฐภัทร อักษรทอง) 0 0 0 0
  2014 การแปรรูปไข่ขาว ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นายนาวิน ซื่อสุทธจิต) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแคนตาลูป ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณสมชาย ไตรปิยนนท์) 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากเห็ดสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 น้ำกะทิเข้มข้นบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ บริษัท ดีเค โคโคสน จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนาน้ำผึ้งพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ บริษัท คุณดวงทัย จันตระกูล 0 0 0 0