Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural, Environmental and Regional Economics), Pennsylvania State University, PA, USA, 2554
  • M.A.(Economics), New York University, NY, USA, 2548
  • A.B.(Mathematics and Economics (Honors)), Bowdoin College, ME, USA, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 4 0 0
  2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 บทบาทของโครงข่ายขนส่งต่อการเติบโตเมือง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 Rail Transit and Urban Development หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 กลยุทธ์การกำหนดคุณลักษณะสินค้าตราร้านค้าปลีก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารอาเซียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 การดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานกับการพัฒนาการค้าอุตสาหกรรมอาหารอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 0 0 0
  2012 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานสำหรับอาหารบริโภคสดในรูปแบบวัตถุดิบของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ และผลกระทบด้านสวัสดิการสังคม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษประจำ) 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 1 0 0
  2019 โครงการศึกษาและประเมินมูลค่าทางสังคมจากการดำเนินงานจัดการข้อมูล องค์ความรู้ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 1 0 0