Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 5 1 0
  2016 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจสำหรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 โปรแกรมฟุตซอลเชิงนันทนาการในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน:ผลทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางของ มก. สำหรับสนับสนุนกลุ่มวิจัย 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณสำหรับส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 1 0
  2012 ผลของคาเฟอีนที่มีต่อเวลาปฏิกริยาภายหลังการอดนอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 การสำรวจดัชนีมวลกายและร้อยละของไขมันในร่างกายของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 0 0 0
  2018 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเยาวชนและประชาชนไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา 1 0 0 0
  2017 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา ผู้ร่วมวิจัย กรมพลศึกษา 0 0 0 0
  2013 การสร้างแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬามวยปล้ำ ผู้ร่วมวิจัย การกีฬาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการตรวจวัดสมรรถภาพทางร่างกายของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลของการใช้น้ำมันมวยที่มีต่อทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและสมรรถนะทางการกีฬา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด 0 0 0 0