Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Informatics), The Graduate University for Advanced Studies , JAPAN

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 5 0 0
  2019 การวิเคราะห์สมรรถนะหน่วยวิจัยตามนโยบาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การพัฒนาทรัพยากรภาษาอาเซียน+3 เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของไทย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องมือช่วยวิเคราะห์กริยาเรียงตามทฤษฎีไวยากรณ์การก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 3 1 0
  2021 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ปีที่ 2 ต่อเนื่องปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2013 การพัฒนาธนาคารความรู้ข้าวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาระบบถาม-ตอบชั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตร หัวหน้าโครงการ ศูนย์อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 0 0 1 0
  2012 ระบบจัดการฐานข้อมูลหลายสื่อแบบง่าย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0