Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2545
  • ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2015 ข้าวฮาง ภูมิปัญญาข้าวเหนียว คุณค่า ความหมายที่เปลี่ยนแปลง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 0 0 0
  2022 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 1 0 0 0
  2014 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2488-ปัจจุบัน) หัวหน้าโครงการ มูลนิธิเมตตาธรรม สกลนคร 0 0 0 0
  2012 วัฒนธรรมข้าวฮาง: พลวัตและการปรับเปลี่ยนในวิถีการผลิตและการบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2012 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2012 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2009 100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0