Person Image

  Education

  • Dr.Agr. (Molecular genetics in animal breeding), University of Bonn , GERMANY, 2554
  • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2549
  • วท.บ.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2020 ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากผลผลิตจากโคภายในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การแสดงออกของ FLG2 ต่อการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาในเนื้อสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากผลผลิตจากโคภายในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ความสัมพันธ์ของยีนของสุกร IFI6, JHDM1A, CYP21, DECR1 and ACL กับคุณภาพเนื้อในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 3 0 0
  2017 การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 อิทธิพลของการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกล้ามเนื้อและโปรตีน FLG2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 ความสัมพันธ์ของสายพันธุ์กับจำนวนและขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อ และบทบาทต่อคุณภาพซากของไก่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
  2014 ความสัมพันธ์ของยีนของสุกร IFI6, JHDM1A, CYP21, DECR1 and ACL กับคุณภาพเนื้อในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 อิทธิพลของคุณภาพเนื้อต่อลักษณะของเส้นใยกล้ามเนื้อระหว่างการเก็บรักษาในเนื้อสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาค่าโลหิตวิทยาเบื้องต้นและค่าซีรั่มโปรตีนของไก่สายพันธุ์อาหรับ ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 ความผันแปรของเมลามินในประชากรไก่เนื้อดำเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 คุณภาพการบริโภคของไก่เคยูเบตง ไก่เนื้อ และไก่พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 4 0 0
  2014 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 4 0 0
  2013 ความสัมพันธุ์ของยีนสุกร IF16,JHDM1A,CYP21,DECR1 and ACL กับคุณภาพเนื้อในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0