Person Image

  Education

  • วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2547
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2552
  • Ph.D. (Food Science and Technology), The United Graduate school of Agricultural Sciences, Kagawa University, ๋Japan, 2022

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของข้าวเหนียวในระหว่างการเก็บรักษาต่อกระบวนการผลิต และคุณภาพสุดท้ายของข้าวเหนียวนึ่ง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอเล็งจ์ ฟู้ด อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 3 10 6 0
  2023 ศักยภาพของแอนโทไซยานินชนิด acylated and non-acylated ต่อการยับยั้ง ?-amylase และ ? -glucosidase และการปรับปรุงการดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองเพื่อผลิตเป็นน้ำนมถั่วเหลืองคุณค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวไรท์เบอรี่ผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การผลิตแป้งชนิดย่อยได้ช้าจากข้าวไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การผลิตข้าวเหนียวหุงสุกเร็วจากข้าวนึ่งข้าวเหนียวกล้องเพื่ออุตสาหกรรมข้าวแปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 2 0
  2015 อิทธิพลของระดับการเจลาติไนเซชันและความชื้นต่อคุณลักษณะด้านต่างๆ ของเฟรนฟรายด์ขึ้นรูปจากมันเทศสีม่วงที่ทำให้พองตัวด้วยเทคนิคที่ไม่ใช้การทอด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การผลิตน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ทนต่อการย่อยจากสตาร์ชข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนากระบวนการผลิต functional ingredients ที่มีกรดอะมิโนและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกากถั่วเหลืองหมัก หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 0
  2014 อิทธิพลร่วมของวิธีการปรุงอาหารและส่วนประกอบในอาหารที่มีต่อความคงตัวของสี ปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านออกซิเดชันของมันเทศสีม่วงเพื่อประโยชน์ด้านการบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาคุณภาพข้าวกล้องสีด้วยเอนไซม์ร่วมกับUltrasonicเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ผลของสารเหนี่ยวนำต่อการผลิตแอสตาแซนธินในสาหร่าย Haematococcus sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 2 0
  2014 การผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสาเร็จรูปชนิดย่อยได้ช้าจากเศษเส้นก๋วยเตี๋ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ปริมาณแอนโทไซยานิน สารต้านอนุมูลอิสระ องค์ประกอบและสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันเทศสีม่วงที่นิยมเพาะปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2012 ปริมาณแอนโทไซยานิน สารต้านอนุมูลอิสระ องค์ประกอบและสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันเทศสีม่วงที่นิยมเพาะปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสกัดที่มีเปปไทด์และไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกระบวนการหมักกากถั่วเหลืองด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 3 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 2 0 0 0
  2018 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวพองจากข้าวสารและข้าวกล้องสายพันธุ์เดียวกัน ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS, JAPAN 0 0 0 0
  2018 แผ่นแป้งเกี๊ยวปราศจากกลูเตน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แฟมิลี่ แอนด์ มี จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าว (กาแฟข้าว เสริมคอลลาเจน) ผู้ร่วมวิจัย กรมข้าว 0 0 0 0
  2017 การเตรียมแป้งขนมจีน เพื่อการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาผลกรด และเกลือต่อต่อการกำจัดโปรตีนออกจากแป้งข้าวโม่เปียก และสมบัติของแป้งข้าวที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 0 0
  2017 ผลของแอมิโลสและความชื้นต่อคุณภาพของข้าวพอง ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 0 0
  2016 การผลิตก๋วยจั๊บและผลของการเกิดเจลลาติไนส์ต่อสมบัติของก๋วยจั๊บ ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 0 0 0 0
  2015 การศึกษาอาหารพื้นบ้านของไทย : ข้าวหมาก ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 1 0 0 0
  2015 การศึกษาอาหารพื้นบ้านของไทย:ขนมจีน ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาข้าวหุงสุกเร็วจากข้าวนึ่ง ผู้ร่วมวิจัย Studio Tecnico Appiani S.r.I. (Milan) Italy 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากเห็ดสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0