โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2012 การประมาณระยะเวลาเดินทางด้วยข้อมูลจราจรแบบจุดและแบบช่วง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การประเมินผลกระทบของการบูรณาการระหว่างคาร์แชริ่งและระบบขนส่งสาธารณะต่อความเท่าเทียมกันในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ Asian Transportation Research Society (ATRANS) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 7 0 0
2022 การพัฒนาระบบระบุจุดเสี่ยงสำหรับรถจักรยานยนต์ด้วยเซนเซอร์ในสมาร์ทโฟน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2013 โครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
2013 การประมาณระยะเวลาเดินทางด้วยข้อมูลจราจรแบบจุดและแบบช่วง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2012 การจับคู่เอกลักษณ์ของยานพาหนะโดยใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบขดลวดเหนี่ยวนำ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัย) 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 6 19 0 0
2022 การศึกษาความสำเร็จ ความล้มเหลว และอนาคตของการเดินทางในรูปแบบ shared micro-mobility ในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (Asian Transportation Research Society: ATRANS) 0 1 0 0
2021 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แชริ่ง หัวหน้าโครงการ ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 1 0 0 0
2020 การทำความเข้าใจพลวัตของอุตสาหกรรมคาร์แชริ่งในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 1 1 0 0
2020 โครงการระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจรโดย Machine Learning ด้วยข้อมูลจาก sensor ในยานพาหนะผ่านโครงข่าย IoT หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
2020 โครงการระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจรโดย Machine Learning ด้วยข้อมูลจาก sensor ในยานพาหนะผ่านโครงข่าย IoT หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
2015 การพัฒนาแผนที่ความปลอดภัยทางถนน ระยะที่สอง หัวหน้าโครงการ Asian Transportation Research Society (ATRANS) Common Research Grant 2015 0 3 0 0
2015 โครงการพัฒนาระบบชำระค่าผ่านทางแบบ Smart Touch สำหรับโครงการ Tollway smart Purse หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด 0 3 0 0
2014 การพัฒนาระบบคัดกรองแผ่นป้ายทะเบียนปลอมแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
2012 โครงการประมาณระยะเวลาเดินทางด้วยข้อมูลจราจรแบบจุดและแบบช่วง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1 0 0
2012 โครงการพัฒนาระบบตรวจจับอุบัติการณ์บนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย Asian Transportation Research Society 0 5 0 0
2012 การพัฒนาบริการสื่อสารระหว่างยานพาหนะจากโครงการ Car Talk ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2011 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2555-2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 1 4 0 0