Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Veterinary Science), Yamaguchi University, JAPAN
  • วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 0 0 0
2020 .การตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ด้วยวิธี in-house ELISA หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 0 0
2019 การตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า หัวหน้าโครงการ งบประมาณโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 0 0
2018 การตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวฯ หัวหน้าโครงการ งบประมาณแผ่นดิน หมวดงบอุดหนุนวิจัย 0 0 0 0
2017 การประเมินโปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้สุนัขสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้สูงและคงอยู่ได้นาน 1 ปี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การประเมินและกำหนดค่ามาตรฐานของระดับปริมาณไขมันในร่างกายสุนัขพันธ์ไทยหรือพันทางในจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ รายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัยโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 0 0 0 0
2015 การพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัยด้านชีววิทยาประยุกต์และสัตวแพทยสาธารณสุข ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ 1 0 0 0
2014 การประเมินและการกำหนดค่ามาตรฐานของระดับปริมาณไขมันในร่างกายสุนัขพันธ์ไทยหรือพันทางในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และ ตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแคดเมียมและตะกั่วที่พบในแหล่งน้ำกับเนื้อปลา และความเป็นพิษต่อเนื้อปลาจากบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 0 0 0
2018 การวิจัยแบบบูรณาการสำหรับการพัฒนาการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่โดยมีแมลงเป็นพาหะในเอเชีย หัวหน้าโครงการ e-ASIA 0 0 0 0
2018 การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส rabies และเชื้อไวรัสที่เกี่ยวข้องในค้างคาวแม่ไก่ หัวหน้าโครงการ AMED ภายใต้โครงการ An integrated research for the development of a scheme to control emerging vector-borne viral diseases in Asia 0 0 0 0
2017 การวิจัยแบบบูรณาการสำหรับการพัฒนาการควบคุมไวรัโรคติดเชื้อสอุบัติใหม่โดยมีแมลงเป็นพาหะในเอเชีย หัวหน้าโครงการ e-ASIA 2 0 0 0
2017 การตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงาน กพร. ปี งปม 2560 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)