Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), Kansas State University
  • Ms.C. (Food Science), Kasetsart University
  • Bs.C. (First Class Honours) (Food Science and Technology), Kasetsart University

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 0 0 0
  2020 การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลเพื่อลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและเนื้อสัตว์รมควัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การศึกษาประสิทธิภาพและแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสารลดแรงดึงผิวจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำส้มควันไม้จากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การใช้ถ่านและน้ำสัมควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลเพื่อลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ผลของการลวกและการเคลือบคาร์บอกซีเมลทิลเซลลูโลสต่อปริมาณอะคริลาไมด์ในมันเทศสีม่วงทอดกรอบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำส้มควันไม้จากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การใช้แสงยูวีพัลส์เพื่อเพิ่มวิตามินดีในเห็ดเศรษฐกิจของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงแดงเพื่อลดปริมาณอะฟลาทอกซิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 การศึกษาสารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในกุ้งแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ บริษัท แคลเทค จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 4 0 0
  2017 การใช้ประโยชน์จากไม้ไทยเพื่อผลิตไม้ชิพในการรมควันอาหาร หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีของสารโพลีฟีนอลต่อการยับยั้งการเกิดสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนในระบบจำลองและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 ศึกษาผลของชนิดของไม้ในการรมควันต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์และปริมาณของสารก่อมะเร็งชนิดโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 สมบัติการต้านออกซิเดชัน สมบัติการต้านจุลินทรีย์และสมบัติการต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกมะม่วงที่สกัดด้วยเอธานอลและน้ำ และการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงแดงเพื่อลดปริมาณอะฟลาทอกซิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2013 ผลของสารสกัดกระวานต่อการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดเอนไซม์โปรติเอสในเปลือกมะม่วงและการนำไปปรับปรุงความนุ่มของเนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 0 0 0
  2016 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการเกิดสีชมพูที่ไม่พึงประสงค์ในเนื้อไก่ปรุงสุก หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 0 0 0
  2016 การประเมินความเสี่ยงของคนไทยต่อการได้รับสารพิษจากเชื้อราผ่านการบริโภคพริกแห้งและเครื่องเทศที่ผลิตภายในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 กิจกรรมการวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษจากเชื้อรา) ภายใต้โครงการ "พัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก" (Thailand Food Quality to the World) ประจำปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 การผลิตขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขจากเนื้อไก่ด้วยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในเครื่องเทศและโลหะหนักในสาหร่ายและผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 ผลผลิตและสมบัติของคอลลาเจนจากเท้าไก่และเท้าเป็ดจากวิธีสกัดที่ต่างกัน หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 0 0 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงแดงเพื่อลดปริมาณอะฟลาทอกซิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)