Person Image

  Education

  • วท.บ. ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548
  • วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 32 23 0 0
  2023 โครงการการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุหมุดควอนตัมแม็กซีน (Ti3C2Tx) เชิงการทดลองและทฤษฎีเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการตรวจจับก๊าซ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 2 0 0 0
  2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางก๊าซและเคมีเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2023 ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับปรุงอาหารและตรวจวัดกลิ่นรสอาหารด้วยเครือข่ายตัวรับรู้อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 16 6 0 0
  2022 ชุดเซนเซอร์แบบยืดหดได้สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 5 0 0 0
  2019 ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบสวมใส่ได้โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2018 การประดิษฐ์เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2018 ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบสวมใส่ได้โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของปืนตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารแบบพกพาได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 สมาร์ทเซนเซอร์ที่มีโครงสร้างนาโนแบบ 3 มิติเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
  2014 ช้อนอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การประดิษฐ์แอมโมเนียก๊าซเซนเซอร์แบบสวมใส่ได้ โดยวิธีพิมพ์แบบระบบอิงค์เจ็ท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2012 การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-Shell ลวดนาโน โดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 29 31 3 0
  2023 เซนเซอร์วัดความชื้นแบบพืชสวมใส่ได้โดยใช้วัสดุควอนตัมดอทเพื่อการตรวจวัดการคายน้ำของพืชแบบเรียลไทม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2023 วัสดุควอนตัมที่เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับเร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มคุณค่าทางโภชนการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางก๊าซและเคมีเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2) 3 0 0 0
  2022 การพัฒนาเซนเซอร์แบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้วัสดุนาโนควอนตัมเพื่อการตรวจวัดการ สังเคราะห์แสงของพืชแบบเรียลไทม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 เทคโนโลยีและวัสดุควอนตัมเพื่อการเกษตรแม่นยำ : มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและการคำนวณทางทฤษฎี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 การพัฒนาแหล่งกำเนิดแสงควอนตัมและชีวอนุภาคจุดคาร์บอนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของข้าวหอมมะลิไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิด้วยวัสดุควอนตัม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 หน่วยวิจัยเฉพาะทางก๊าซและเคมีเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1) หัวหน้าโครงการ พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่1) 3 0 0 0
  2021 การพัฒนาระบบเตือนภัยการเข้าทำลายของผีเสื้อหนอนกระทู้ผักโดยใช้เทคนิคการตรวจจับด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดสารกำจัดวัชพืชในอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2020 ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบสวมใส่ได้โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 การพัฒนาชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2020 การพัฒนาวัสดุสองมิติสมัยใหม่เพื่อทำฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2020 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การประดิษฐ์เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2019 วิธีการสร้างแผนที่ความชื้นในดินแบบราคาถูกเพื่อการจัดการพื้นที่เพาะปลูกบริเวณที่มีปริมาณน้ำน้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2019 การประเมินประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรงบางชนิดในสกุล Tetragonula (Apidae: Meliponinae), ในสภาวะโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2018 การออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับค้างฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสำรวจมลภาวะทางอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของปืนตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารแบบพกพาได้ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนของเงินโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพฯ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 0 1 0 0
  2017 โรงเรือนปลูกพืชขนาดเล็กแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อประชาชนสังคมเมืองในอนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 2 0
  2016 สมาร์ทเซนเซอร์ที่มีโครงสร้างนาโนแบบ 3 มิติเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2015 การพัฒนาเซนเซอร์โดยใช้วัสดุนาโนสำหรับตรวจจับไอระเหยของระเบิด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก.สำหรับสนับสนุนกลุ่มวิจัยของวิทยาเขตบางเขนเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ 2 5 0 0
  2015 ระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์สำหรับฟาร์มอัจฉริยะในบางกระเจ้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของม.เกษตรศาสตร์สำหรับชุดโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๘ 0 1 0 0
  2015 ช้อนอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 6 0 0
  2014 การประดิษฐ์แอมโมเนียก๊าซเซนเซอร์แบบสวมใส่ได้ โดยวิธีพิมพ์แบบระบบอิงค์เจ็ท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2013 การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-shell ลวดนาโนโดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2013 การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-Shell ลวดนาโน โดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-shell ลวดนาโนโดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Preproposal Research Fund) 1 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 7 12 1 0
  2019 ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบสวมใส่ได้โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2018 เครื่องตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลแบบพกพาได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 1 0
  2018 ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบสวมใส่ได้โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2017 ฟิลลาเรดกราฟีนก๊าซเซอร์เจือด้วยโลหะกึ่งตัวนำสำหรับการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 5 0 0
  2016 เครื่องตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลแบบพกพาได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2016 ฟิลลาเรดกราฟีนก๊าซเซอร์เจือด้วยโลหะกึ่งตัวนำสำหรับการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2016 โครงการวิจัยเซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อระบบสมาร์ทฟาร์มในทุ่งรังสิต ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง "โครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่" หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2014 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายลอยน้ำ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 0 1 0 0
  2014 การตรวจสอบการปลอมปนในข้าวหอมมะลิไทยจากเอกลักษณ์ของกลิ่นข้าว ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 0 0 0 0
  2012 การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-Shell ลวดนาโนโดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 2 0 0