โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 6 0 0 0
2023 การออกแบบและสร้างเพย์โหลดสำหรับการทดลองผลึกเหลวบนสถานีอวกาศนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเพื่อนำไปสู่เนื้อทดแทนสัตว์ที่เป็นอาหารเฉพาะพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงด้วยการเกษตรกรรมระดับเซลล์: กรณีศึกษาเนื้อปลาพลวงชมพู ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2022 โครงการการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมวัสดุชีวภาพบำบัด (THAiBioGels) ร่วมกับเครื่องมือแพทย์สำหรับการเหนี่ยวนำการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกทดแทนจากระดับห้องปฏิบัติการและสิ่งมีชีวิต (กระต่าย) สู่การต่อยอดทางคลินิก หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 3 0 0 0
2022 นวัตกรรมอนุภาคอเนกประสงค์ THAiBioMags ร่วมกับสนามแม่เหล็กสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกจากต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการสู่การทดสอบในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมอนุภาคอเนกประสงค์ THAiBioMags ร่วมกับสนามแม่เหล็กสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกจากต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการสู่การทดสอบในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2020 นวัตกรรมอนุภาคอเนกประสงค์ THAiBioMags ร่วมกับสนามแม่เหล็กสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกจากต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการสู่การทดสอบในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมอนุภาคอเนกประสงค์ THAiBioMags ร่วมกับสนามแม่เหล็กสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกจากต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการสู่การทดสอบในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การวิเคราะห์เชิงกายภาพ การทดสอบความเป็นพิษและความสามารถในการปลดปล่อยยาของอนุภาคแม่เหล็กซูเปอร์พาราแมกเนติกเฟอร์ไรต์ที่หุ้มด้วยไคโตซานที่ตอบสนองต่อความร้อนสำหรับเป็นนวัตกรรมฐานระบบตัวนำส่งยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การวิเคราะห์เชิงกายภาพ การทดสอบความเป็นพิษและความสามารถในการปลดปล่อยยาของอนุภาคแม่เหล็กซูเปอร์พาราแมกเนติกเฟอร์ไรต์ที่หุ้มด้วยไคโตซานที่ตอบสนองต่อความร้อนสำหรับเป็นนวัตกรรมฐานระบบตัวนำส่งยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์เชิงกายภาพ การทดสอบความเป็นพิษและความสามารถในการปลดปล่อยยาของอนุภาคแม่เหล็กซูเปอร์พาราแมกเนติกเฟอร์ไรต์ที่หุ้มด้วยไคโตซานที่ตอบสนองต่อความร้อนสำหรับเป็นนวัตกรรมฐานระบบตัวนำส่งยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ชีววัสดุโครงร่าง 3 มิติ (3-D) ของแคลเซียมฟอสเฟตกับพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เพื่อเป็นนวัตกรรมวัสดุสังเคราะห์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเหนี่ยวนำการเจริญเติบโตของกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การพัฒนาวัสดุชีวภาพของอนุภาคแม่เหล็กร่วมกับไคโตซานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนพยาธิสภาพบริเวณเนื้อร้ายและสนามแม่เหล็กเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวส่งยารักษามะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาวัสดุผสมของไบโอกลาสกับไบโอพอลิเมอร์สำหรับเป็นตัวควบคลุมการปลดปล่อยเฉพาะที่และใช้เป็นวัสดุทนแทนกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 6 5 0 0
2023 วิศวกรรมวัสดุควอนตัมที่เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับเป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตและสร้างอาหารของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 วัสดุควอนตัมที่เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับเร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มคุณค่าทางโภชนการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัสดุหุ้มเรือนกระจกแปลงแสงจากอนุภาคควอนตัม (คาร์บอน-เซมิคอนดักเตอร์) สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 เทคโนโลยีและวัสดุควอนตัมเพื่อการเกษตรแม่นยำ : มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและการคำนวณทางทฤษฎี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2022 การพัฒนาแหล่งกำเนิดแสงควอนตัมและชีวอนุภาคจุดคาร์บอนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของข้าวหอมมะลิไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิด้วยวัสดุควอนตัม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การสร้างแบบจำลองและพัฒนาระบบปลดปล่อยธาตูอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาชีววัสดุนาโนไบโอคอมโพสิทโครงร่างสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซมและการสร้างเนื้อเยื่อทดแทน หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาวัสดุนาโนไบโอเซรามิกแคลเซียมฟอสเฟสและต้นแบบนาโนคอมโพสิทสำหรับเป็นนวัตกรรมฐานในการประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2020 การศึกษาและพัฒนาเสถียรภาพเชิงโครงสร้างของวัสดุและเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ไอออนบวกสามชนิดร่วมกับการใช้ฮาไลด์ผสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
2020 การพัฒนาวัสดุสองมิติสมัยใหม่เพื่อทำฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2018 การวิจัยระยะที่สอง: การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพภายใต้พยาธิสภาพในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลองของสารชีววัสดุโครงร่าง 3 มิติแคลเซียมฟอสเฟตที่ได้จากการปรับปรุงคุณสมบัติกับพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับเป็นชีววัสดุโครงร่างประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อทดแทนกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ชีววัสดุโครงร่าง 3 มิติ (3-D) ของแคลเซียมฟอสเฟตกับพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เพื่อเป็นนวัตกรรมวัสดุสังเคราะห์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเหนี่ยวนำการเจริญเติบโตของกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาวัสดุชีวภาพของอนุภาคแม่เหล็กร่วมกับไคโตซานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนพยาธิสภาพบริเวณเนื้อร้ายและสนามแม่เหล็กเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวส่งยารักษามะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาอนุภาคแม่เหล็กร่วมกับพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติตอบสนองต่อค่าความเป็น กรด-เบส และ อุณหภูมิ ที่บริเวณการเกิดเซลล์มะเร็ง สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวนำส่งยาและปลดปล่อยยาต้านมะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาเซนเซอร์โดยใช้วัสดุนาโนสำหรับตรวจจับไอระเหยของระเบิด ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก.สำหรับสนับสนุนกลุ่มวิจัยของวิทยาเขตบางเขนเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ 2 5 0 0
2014 ออกแบบและสร้างเครื่อง เหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก EMIH เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการปลดปล่อยยาเฉพาะที่เพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาวัสดุผสมของไบโอกลาสกับไบโอพอลิเมอร์สำหรับเป็นตัวควบคลุมการปลดปล่อยเฉพาะที่และใช้เป็นวัสดุทนแทนกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาวัสดุผสมของไบโอกลาสกับไบโอพอลิเมอร์สำหรับเป็นตัวควบคลุมการปลดปล่อยเฉพาะที่และใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก หัวหน้าโครงการ preproposal funding from faculty of science, kasetsart university 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 5 0 0 0
2020 การคิดค้นวัสดุแมกนีโตแคลอริกสำหรับเครื่องทำความเย็น ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 1 0 0 0
2017 การวิเคราะห์เชิงกายภาพ การทดสอบความเป็นพิษและความสามารถในการปลดปล่อยยาของอนุภาคแม่เหล็กซูเปอร์พาราแมกเนติกเฟอร์ไรต์ที่หุ้มด้วยไคโตซานที่ตอบสนองต่อความร้อนสำหรับเป็นนวัตกรรมฐานระบบตัวนำส่งยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 Physical studies on the interaction between talc and solid wafers of hard disk drives (HDDs) ผู้ร่วมวิจัย Western Digital (Thailand),Co.,Ltd. 2 0 0 0
2017 การคิดค้นวัสดุแมกนีโตแคลอริกสำหรับเครื่องทำความเย็น ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 2 0 0 0
2016 พัฒนาเครื่องขึ้นรูปลายมิติ (3 D) สำหรับออกแบบชีววัสดุนาโนคอมโพสิทโครงร่าง 3 มิติของไบโอจีนิกไฮดรอกซีอะพาไทด์ร่วมกับพอลิเมอร์ชีวภาพ สำหรับเป็นนวัตกรรมฐานชีววัสดุสังเคราะห์ในการประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื้อกระดูก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2014 การพ่ัฒนาวัสดุชีวภาพของอนุภาคแม่เหล็กร่วมกับไคโตซานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนพยาธิสภาพบริเวณเนื้อร้ายและสนามแม่เหล็กเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวส่งยารักษามะเร็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาวัสดุผสมของไบโอกลาสกับไบโอพอลิเมอร์สำหรับเป็นตัวควบคุมการปลดปล่อยเฉพาะที่และใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0