โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2014 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปีเพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของสวนป่าชายเลนชั้นอายุต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การประเมินศักยภาพป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน: คุณภาพและผลผลิตพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปี ตำบลคลองโคน หัวหน้าโครงการ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2012 โครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพื้นดิน ในสาขาเกษตรป่าไม้และการใช้ประโยนช์ที่ดิน (AFOLU) ระดับรายจังหวัด ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0