โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2015 ความหลากหลายของสาหร่ายดูนาลิเอลล่าจากแหล่งดินเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการปรับสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ความหลากหลายของสาหร่ายดูนาลิเอลล่าจากแหล่งดินเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการปรับสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ความหลากหลายของสาหร่ายดูนาลิเอลล่าจากแหล่งดินเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการปรับสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 1 0 0 0
2018 Histological determination of carbon storage organs in Dendrobium sp. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 เอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและองค์ประกอบผลผลิตของพืชสมุนไพรเพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพาะเลี้ยง Hydrobryum tardhuangense บนซับสเตรตสังเคราะห์และสภาพความลึกของน้ำต่าง ๆ กัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเติบโตของกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในที่สูง ภายใต้สภาพภูมิศาสตร์การปลูกเลี้ยงที่มีความแตกต่างด้านอุณหภูมิเป็นสำคัญ -- ช่วงที่ 2 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ผู้ร่วมวิจัย เงินงบรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
2015 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิดไมโครแซทเทลไลท์ และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ของพืชสกุลเม่า (Antidesma spp.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพือประโยชน์ในการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ความผันแปรของสีดอกระหว่างประชากรย่อยของ Habenaria rhodocheila (Orchidaceae) -- แนวคิดเรื่องวิวัฒนาการโดยปราศจากการปรับตัว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 กลไกที่แตกต่างกันของการม้วนพับของใบ ในการตอบสนองต่อภาวะความเข้มแสงสูงและการขาดน้ำ ในกล้วยไม้ดิน Habenaria rhodocheila หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของใบแบบ filiform บางชนิด ในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การทดสอบเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลัง และค้นหากลุ่มของยีนที่ต้านทานต่อการติดเชื้อโรคใบไหม้และโรคแอนแทรคโนส ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2013 การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) ในจังหวัดพิษณุโลกและจันทบุรี และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2013 การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) ในจังหวัดพิษณุโลกและจันทบุรี และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2018 การศึกษารูปแบบความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมในจีโนมของความต้านทานโรคเหี่ยวเหลืองในมะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
2015 การระบุบทบาทของสิ่งกีดขวางหลังการผสมเกสร และหลังการปฏิสนธิในการป้องกันการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างประชากรย่อยของ habenaria rhodocheila โดยอาศัยหลักฐานทางพันธุศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0