Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 6 2 0 0
2020 การติดตามการใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตทะลายและคุณภาพผลปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 ผลของฟางข้าวต่อการปลดปล่อยโพแทสเซียมจากแร่อิลไลต์ในดินนา บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 ผลของฟางข้าวต่อการปลดปล่อยโพแทสเซียมจากแร่อิลไลต์ในดินนา บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 บทบาทของถ่านชีวภาพต่อการลดการปลดปล่อยตะกั่วในดินที่ปนเปื้อนบริเวณเหมืองแร่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของความชื้น การปกคลุมผิวหน้าของฟอสฟอรัส และเวลาต่อสภาพความเป็นประโยชน์และการกระจายตัวของฟอสฟอรัสในดินและเม็ดดินขนาดต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 อิทธิพลของโพแทสเซียมต่อความเสถียรของเม็ดดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2015 ผลของรูปแบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ต่อการหมุนเวียน การเก็บกัก และคุณภาพของคาร์บอนอินทรีย์ในดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การศึกษาการปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ผลของรูปแบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ต่อการหมุนเวียน การเก็บกัก และคุณภาพของคาร์บอนอินทรีย์ในดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 ศักย์ผลิตภาพเปรียบเทียบของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ลุ่มและที่ดอนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 15 2 0 0
2019 การพัฒนาสมการคำแนะนำปุ๋ยและน้ำยาสกัดสำหรับธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมตามการตอบสนองด้านผลผลิตและคุณภาพน้ำอ้อยสำหรับอ้อยข้ามแล้งในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาแนวทางการจัดการธาตุอาหารหลัก รอง และจุลธาตุอาหารตามหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยตอในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2018 บทบาทของถ่านชีวภาพต่อการลดการปลดปล่อยตะกั่วในดินที่ปนเปื้อนบริเวณเหมืองแร่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของความชื้น การปกคลุมผิวหน้าของฟอสฟอรัส และเวลาต่อสภาพความเป็นประโยชน์และการกระจายตัวของฟอสฟอรัสในดินและเม็ดดินขนาดต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การเปลี่ยนรูปของคาร์บอนและไนโตรเจนอินทรีย์ในดินที่ลุ่มซึ่งมีวิทยาแร่ดินเหนียวแตกต่างกันในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี 0 1 0 0
2017 อิทธิพลของโพแทสเซียมต่อความเสถียรของเม็ดดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 ผลของรูปแบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ต่อการหมุนเวียน การเก็บกัก และคุณภาพของคาร์บอนอินทรีย์ในดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2016 การศึกษาการดูดซับอินทรียวัตถุที่ละลายได้บนผิวของแร่ดินเหนียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาการปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2015 เคมีและความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสีในดินด่างที่ใช้ทางการเกษตรของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ธรณีเคมีของฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิดในดินเนื้อปูนภายใต้ภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2015 การประเมินความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเวลาของลักษณะทางฟิสิกส์ของดินในระดับแปลงทดลอง พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 ศักย์ผลิตภาพเปรียบเทียบของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ลุ่มและที่ดอนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 การประเมิน 13C isotope ในระบบดิน-พืช ที่สัมพันธ์กับการดูดใช้ไนโตรเจนและน้ำของพืชในระบบการปลูกพืชแซมบนพื้นที่ลาดชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 32 Project 8 8 0 0
2019 การประเมินสถานภาพของธาตุอาหารเสริมและสมดุลของธาตุอาหารในใบมันสำปะหลังด้วยระบบบูรณาการการวินิจฉัยและการแนะนำ (DRIS) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2019 ความสัมพันธ์ของสมบัติดินทางฟิสิกส์และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมของดินปลูกมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2019 การศึกษาสภาวะทางเคมีของดินเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมในดินปลูกมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2018 โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาธาตุอาหารเสริมในดินปลูกมันสำประหลังในจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2018 แผนงานวิจัยศักยภาพของที่ดิน และการตอบสนองด้านการผลิตของปาล์มน้ำมันต่อเทคโนโลยีการจัดการ ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก รองรับการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 การตอบสนองด้านการผลิตของปาล์มน้ำมันต่อเทคโนโลยีการจัดการดิน-น้ำ และธาตุอาหารในพื้นที่ดินเปรี้ยวของที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาวิจัยการนำเบนทอไนต์ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 1 0 0
2018 การประเมินศักยภาพพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันโดยพิจารณาจากสมบัติของดิน และสภาพภูมิอากาศในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การใช้ประโยชน์สารฮิวมิคที่สกัดจากขี้หม้อกรองเพื่อผลิตโพแทสเซียมฮิวเมท เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยที่ปลูกในดินปลูกอ้อยผลิตภาพต่ำในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 ศักยภาพการใช้แบคทีเรียละลายฟอสเฟตต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเพื่อการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2016 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การจัดการธาตุอาหารหลัก รองและจุลธาตุอาหารในดินเปรี้ยวจัดที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนทางด้านธาตุอาหารพืชสูงสุด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้ำมันและลดความเป็นกรดจัดและอะลูมินัมเป็นพิษในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การศึกษาผลของการจัดการเศษเหลือจากการเก็บเกี่ยวอ้อยต่อดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตอ้อยตอในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
2015 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2015 การจัดการธาตูอาหารหลัก รองและจุลธาตุอาหารในดินเปรี้ยวจัดที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนทางด้านธาตุอาหารพืชสูงสุด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การศึกษาการจัดการดินตามศักย์ผลิตภาพ เศษเหลือหลังการเก็บเกี่ยว และแนวทางการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินเพื่อรักษาคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอ้อยที่ปลูกในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2015 การศึกษาแนวทางการใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อยเพื่อการพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2015 การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้ำมันและลดความเป็นกรดจัดและอะลูมินัมเป็นพิษในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2014 การศึกษาผลประสิทธิภาพร่วมกับสารควบคุมวัชพืชต่อการงอกของเมล็ดข้าววัชพืช หัวหน้าโครงการ บริษัท บั๊ค อะโกร โซลูชั่น จำกัด 0 0 0 0
2014 การพัฒนาดัชนีคุณภาพและผลิตภาพของดินเพื่อการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2014 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 2 0 0
2014 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2014 การศึกษาลักษณะและการแจกกระจายของชั้นเปราะในจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ และสระบุรีเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2014 อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2014 การศึกษาดัชนีชี้วัดคุณภาพดินจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินที่มีผลต่อผลิตภาพของอ้อยที่ปลูกในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2013 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2012 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
2012 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2012 การศึกษาลักษณะและการแจกกระจายของชั้นเปราะในจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ และสระบุรีเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2012 อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
2011 การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสำหรับสบู่ดำ พื้นที่ 9-10 หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนาคต 0 1 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)