โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 12 0 0
2019 การพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยภาวะเท้าตก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 การวิเคราะห์ความเค้นซิงกุลาริตี้ในรอยต่อของวัสดุโดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 12 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 4 0 0
2018 การพัฒนาชุดแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย 1 2 0 0
2017 โครงการพัฒนาสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นสำนักงานอัจฉริยะด้านพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2017 จัดทำแผ่นแม่บท (Master Plan) การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษา ผลกระทบของการทำช็อตพีนนิ่งต่อรอยเชื่อมระหว่างทองแดงกับเหล็กกล้าผสมต่ำโดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ หัวหน้าโครงการ บริษัท เค เอ็ม แอล เทคโนโลยี จำกัด 1 2 0 0