Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2018 การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยวิธีการเพาะเมล็ดในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยวิธีการเพาะเมล็ดในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดบริเวณลุ่มน้ำคลองกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์จากของเหลือในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์จากของเหลือในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าประดู่ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยากายภาพลำคลองต่อการกระจายพันธุ์พลับพลึงธารและเทคโนโลยีการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธารอย่างยั่งยืนในจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง 0 0 0 0
  2013 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาบ้านปลาและการฟื้นฟูหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่ง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่เครื่องที่ 2 โครงการท่าเทียบเรือบริเวณสะพานช้าง และโครงการท่าเทียบเรือบริเวณโรงไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ บริษัท แอร์เซฟ จำกัด 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกเส้นทางการขนส่งถ่านหินสำหรับโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0