Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 0 0 0
  2019 ฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 การประเมินสมบัติทางความร้อนของเห็ดพื้นบ้านในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าที่กินได้ที่เก็บจากเทือกเขาภูพาน ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยเเละพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2011 การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน B1 ในข้าวฮางงอกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2014 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร เฟส 2: การปรับปรุงคุณภาพน้ำพริกปลาสมุนไพร หัวหน้าโครงการ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2013 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร: การยืดอายุการเก็บเเละพัฒนาคุณภาพน้ำพริกปลา หัวหน้าโครงการ งบประมาณของจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0