Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Economics), University of Utah , สหรัฐอเมริกา
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 3 16 0 0
2021 ระยะห่างทางสถาบันและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
2021 วัฒนธรรมและการให้สินบนในธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
2020 ห่วงโซ่มูลค่าโลกและผลิตภาพรวมของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2020 ปัจจัยกำหนดการให้สินบนของธุรกิจในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
2019 การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 4 0 0
2018 ระยะห่างทางวัฒนธรรมและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 2 0 0
2017 การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
2016 ห่วงโซ่มูลค่าโลกและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
2015 การเปรียบเทียบปัจจัยผลักดันการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในระดับประเทศและระดับรายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
2014 ปัจจัยกำหนดการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2013 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในภาคตะวันตก กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2011 แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 2 5 0 0
2020 โครงการการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมยาสูบ 2561-2563 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยเพื่อประเมินทักษะทางการเงินและการออมของนักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียนและกลุ่มเปรียบเทียบ ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารออมสิน 0 0 0 0
2018 การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่าของงานสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
2016 การศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2015 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 0 1 0 0
2015 ชุดโครงการ:การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย/โครงการ:ปัจจัยกำหนดการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทยรายภาคการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2014 การประเมินรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดตราดอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2014 กิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขัน และจัดทำแผนพัฒนากิจการโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร 2 4 0 0
2013 การจัดทำบัญชีรายการในเชิงผลตอบแทน (return) ด้านคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้การดำเนินโครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0