Person Image

  Education

  • Ph.D. (Plant Pathology ), University of California Davis , สหรัฐอเมริกา, 2552
  • วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2546
  • วท.บ. (จุลชีววิทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 4 0 0
  2017 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราจากดิน พืช และวัสดุชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 12 9 0 0
  2021 การศึกษาความรุนแรงและความต้านทานสารเคมีของเชื้อรา Exserohilum turcicum สาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดและการจัดการโรคโดยใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดหวานในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พีจีพีอาร์ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต การควบคุมและชักนำภูมิต้านทานโรคสำคัญในอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2014 การรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราจากดิน พืช และวัสดุชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 4 0 0
  2011 เทคนิคการปลูกเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในโรงเรือน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 2 0 0
  2016 การจำแนกชนิดราสนิม จากพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2014 การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 2 0 0
  2013 การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0