Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
  • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • D.B.A.( Business Adminstration ), Southen Cross University, ออสเตรเลีย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 18 0 0
  2023 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างนวัตกรรมและคุณภาพการบริการโลจิสติกส์: ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ หัวหน้าโครงการ ทุนคณะบริหารธุรกิจ 1 0 0 0
  2019 การเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการจัดการสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 0 0
  2012 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และความพึงพอใจในงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท สีมาเทคโนโลยี จำกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 4 0 0
  2012 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
  2012 การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำแท่งที่มีการทำสัญญาขายล่วงหน้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2010 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 4 0 0
  2010 การเปรีบยเทียบคุณภาพบริการที่คาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2010 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 ความรู้และเจตคติของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีต่อระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมยานยนต์นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 6 0 0
  2019 โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสารประโยชน์แก่ผู้สูงวัย "รายการ เก๋า ดิจิทัล 4.0" ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบของการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ ภายใต้ภาวะวิกฤตอุทกภัยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 6 0 0