Person Image

  Education

  • วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 1 0 0
  2020 ผลของโพลิออลพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติเชิงกลของฟิล์มไคโตแซน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การศึกษาผลของความเข้มข้นของเจลาติน-ไคโตแซนต่อสมบัติทางกลของฟิล์มเคลือบบริโภคได้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2020 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาเจลาตินจากหนังปลาเพื่อใช้งานทางการบรรจุ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาฟิล์มเจลาตินจากปลาเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้การเน่าเสียของอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การใช้ตัวบ่งชี้เปลี่ยนสีได้เพื่อบ่งบอกรสชาติของปลาส้ม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนาฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาแซลมอน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2012 การสกัดคอลลาเจนและเจลลาตินจากเศษเหลือของการแปรรูปปลาแซลมอน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหารประเภทอื่น ๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0