Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล และระบบหุนยนต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, , ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาวัสดุอินทรีย์จากมูลไส้เดือนดินร่วมกับของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นภาชนะปลูกพืชแบบสะดวกใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2564 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 4 0 0
  2019 การผลิตหญ้าเนเปียร์เข้าสู่ระบบอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับโคเนื้อและโคนมด้วยการผนวกเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ากับเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 โรงเรือนต้นแบบ/อุปกรณ์อัจฉริยะที่เหมาะสมกับการเลี้ยงโคในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 เครื่องม้วนท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกด้วยจักรยานกำเนิดไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การเพิ่มเสถียรภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโซล่าเซลผลึกเดี่ยวโดยการสสกัดแยกแสง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 2 0 0
  2019 ระบบจัดการการปลูกพืชในโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสำหรับงานเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน : ทีม INROC-Z-BO, ทีม INROC-Q-BO และ ทีม INROC-K-BO หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2015 ระบบโปรเเกรมตรวจติดตามสภาพอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์หมุนของโรงไฟฟ้าเเม่เมาะด้วยระบบอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าเเม่เมาะ 1 2 0 0
  2013 แขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มาจัดเรียงบนแพลเลต ระยะ 1 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วี. เอส. เอส. อินดัสเตรียล จำกัด 0 0 0 0