Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.( Genetics Bioinformatics and Computational Biology), Virginia Tech University , U.S.A.
  • วท.บ. (พันธุศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 0 0 0 0
2021 การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างเป็นระบบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมของจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การแก้ไขจีโนมในพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสารแอนโดรกราโฟไลต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2021 วิทยาการการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด เพื่อใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 ไมโครไบโอมของแหนเป็ดสำหรับกำจัดน้ำเสียและการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชหัวสกุลกลอย (Dioscorea sp.) เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2020 การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดท่อนพันธุ์ุมันสำปะหลังด้วย Manihot glaziovii เพื่อลดความเสียหายเนื่องจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2019 การทดสอบพันธุ์และประเมินเสถียรภาพสายพันธุ์ KUC50-17-3 และ KUC51-13-99 เพื่อขอจดทะเบียนและออกพันธ์ุใหม่ พร้อมแนะนำพันธุ์การค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ทดสอบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2018 การใช้ข้อมูลลำดับเบสในการค้นหาต้นกำเนิดของสุกรในประเทศไทย: การศึกษา เปรียบเทียบลักษณะพันธุกรรมของสุกรโบราณในแหล่งโบราณคดีภาคเหนือและภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาผลกระทบของมวลชีวภาพจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแบคทีเรียในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การประยุกต์ใช้ไมโทคอนเดรียลจีโนมในการศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหิ่งห้อยที่พบในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความหลากหลายทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสัตว์เคี้ยวเอื้องในสกุล Bos จากซากดึกดำบรรพ์ในสมัยไพลสโตซีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การแพร่กระจายของไวรัสเดงกี่ที่พบในยุงลายในบริเวณทีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การแพร่กระจายของไวรัสเดงกี่ที่พบในยุงลายในบริเวณทีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 แบบจำลองระดับพันธุประวัติเพื่อการศึกษาการถ่ายทอดเชิงปริมาณของสารพันธุกรรมในไมโทคอนเดรียของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2021 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
2019 แก้ไขชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 แก้ไขชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 แก้ไขชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 แก้ไขชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 แก้ไขชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 แก้ไขชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 15 5 0 0
2019 การใช้ข้อมูลลำดับเบสในการค้นหาต้นกำเนิดของสุกรในประเทศไทย: การศึกษา เปรียบเทียบลักษณะพันธุกรรมของสุกรโบราณในแหล่งโบราณคดีภาคเหนือและภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังแนวใหม่ด้วยสายพันธุ์อินเบรดชั่วเริ่มต้นการสร้างลูกผสมเฮทเทอโรซิส และเทคโนโลยีทางจีโนม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2019 การศึกษาผลกระทบของมวลชีวภาพจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแบคทีเรียในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ผลของอาหารเสริมพรีไบโอติกต่อไมโครไบโอมและหน้าที่ในลำไส้คนสุขภาพดีด้วยการใช้เมแทจีโนมิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2018 ไมโครไบโอมส์ของอ้อยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียที่มีประโยชน์กับไฟโตพลาสมาโรคใบขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การประยุกต์ใช้ไมโทคอนเดรียลจีโนมในการศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหิ่งห้อยที่พบในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความหลากหลายทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสัตว์เคี้ยวเอื้องในสกุล Bos จากซากดึกดำบรรพ์ในสมัยไพลสโตซีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การพัฒนาแผนที่ภูมิศาสตร์การต้านทานสารฆ่าแมลงผ่านกระบวนการจำแนกการต้านทานสารฆ่าแมลงและความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสและยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในราชอาณาจักรไทย: จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การแพร่กระจายของไวรัสเดงกี่ที่พบในยุงลายในบริเวณทีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2015 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของไส้เดือนด้วยวิธี metagenomics ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหิ่งห้อยในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้ยีน COI บนไมโทคอนเดรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2014 การประยุกต์ใช้ next-generation sequencing ในการหาลำดับเบส ของยีนไมโทคอนเดรียที่มีลักษณะเป็น heteroplasmy ใน Portunus pelagicus หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การประเมินผลหลังการสอนเพื่อระบุปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชาพันธุศาสตร์ปฏิบัติการ (01416312) ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2013 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของหิ่งห้อยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้ตำแหน่ง control region บนไมโทคอนเดรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 การจำแนกชนิดและการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของกล้วยไม้ในกลุ่ม Trias (Bulbophyllinae: Orchidaceae) ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ rbcL, matK และ ITS ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 แบบจำลองระดับพันธุประวัติเพื่อการศึกษาการถ่ายทอดเชิงปริมาณของสารพันธุกรรมในไมโทคอนเดรียของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 4 1 0 0
2017 มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงในอำเภอปงมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากัดป่าอีสาน (Betta smaragdina)และปลากัดป่าภาคใต้(Betta imbellis) เพื่อการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการจำแนกชนิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 1 0 0
2011 แบบจำลองระดับพันธุประวัติเพื่อการศึกษาการถ่ายทอดเชิงปริมาณของสารพันธุกรรมในไมโทคอนเดรียมนุษย์ (2554-2556) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0