โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2012 การตรวจสอบสารฟอร์โบล เอสเทอร์ที่เกิดจากเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบและการเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบชุมชนสู่สากล หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 6 5 0 0
2021 การปรับสภาพเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมครามธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2021 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อพัฒนาความมั่นคงของน้ำมันปาล์มตลอดห่วงโซ่การผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2020 การผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพต่ำของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 2 0 0
2019 การสร้างเครื่องไมโครเวฟต้นแบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบของโรงหีบน้ำมันชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การสร้างกระบวนการต้นแบบในการสกัดวิตามินอีจากวัตถุดิบต่างๆ ของโรงหีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ทางการค้า หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2014 กระบวนการหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มรีไฟน์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 2 0 0
2014 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเมล็ดและน้ำมันมะรุมในการคัดเลือกพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกเป็นการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การพัฒนาคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นจากน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบยั่งยืนจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้เครื่องต้นแบบ KUB-200 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบโดยผ่านกระบวนการเร่งปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 6 7 0 0
2019 การสร้างชุดต้นแบบเพื่อหาปริมาณน้ำมันที่มีอยู่จริงในทะลายปาล์มสดอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟร่วมเทคนิคการสกัดน้ำมันทางเคมี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การเพิ่มความเข้มข้นวิตามินอีและกลีเซอรอลจากกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันด้วยเอนไซม์สำหรับอุตสาหกรรมเวชสำอาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การใช้ประโยชน์จากวิตามินอีที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
2018 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันอะโอคาโดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมี่ยม โดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบด้วยลมร้อนแบบแก๊สซิไฟเออร์ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
2015 การพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มสดออกจากทะลายปาล์มน้ำมัน และเครื่องแยกเนื้อปาล์มเปลือกนอกออกจากผลปาล์ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การสกัดเบต้าแคโรทีนบริสุทธิ์จากเซลล์สาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อผลิตเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2013 โครงการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลระยะที่ 2 และการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการ 84 ตำบล หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดชุมชนโดยไม่ใช้ไอน้ำ และการพัฒนาวิธีการหาเปอร์เซ็นต์น้ำมนในทะลายปาล์มสดอย่างรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
2011 Response surface methodology for optimization of biodiesel production from trap grease on siriraj Hospital Cafeteria ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม 0 1 0 0
2011 กากไขมันโรงอาหารคณะวนศาสตร์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200 ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม 3 1 0 0