Person Image

  Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของคานที่มีจุดรองรับเคลื่อนที่ได้อิสระตามแนวราบ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 7 13 0 0
  2020 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดินโดยพิจารณาปัจจัยที่ไม่คงที่ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 ศึกษาปัจจัยทางกายภาพของถนนที่ส่งผลต่อค่าดัชนีความขรุขระสากล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 5 0 0
  2018 เกณฑ์ที่เหมาะสมในการเตือนภัยพิบัติดินถล่มกรณีศึกษาพื้นที่แม่พร่อง – แม่พูล จ.อุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่งเสริมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2 1 0 0
  2017 การประเมินและปรับปรุงระบบการไหลของข้อมูลในระบบประปา: กรณีศึกษา ระบบประปามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ม.เกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถบรรทุกและค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทางแอสฟัลต์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 พฤติกรรมการเกิดดินถล่ม โดยแบบจำลองทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาการไหลของสารสนเทศในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดการและบำรุงรักษา ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 ศึกษาปัจจัยทางด้านปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อสภาพผิวทางแอสฟัลต์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มบนที่สูงชัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
  2015 การพัฒนาการไหลของสารสนเทศในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดการและบำรุงรักษา ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาวัสดุกันความร้อนภายในอาคารจากวัสดุผสมระดับนาโนระหว่างดินขาวและคาร์บอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2015 การเตรียมข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการวางแผนอพยพหลังเกิดภัยพิบัติ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของรูปแบบอาคารที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0