โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2023 การตอบสนอง และการปรับตัวของกล้วยหอมพันธุ์การค้าต่อสภาวะเครียดแล้ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การตอบสนองทางด้านสรีรวิทยาและกระบวนการปรับตัวของกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายต่อสภาวะแล้งและแนวทางการจัดการน้ำสำหรับการพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ตัดดอก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 4 1 0 0
2021 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงในการผลิตใบชิโซะและสารสำคัญที่เปลี่ยนแปลง (ใบชิโซะ เฟส 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
2021 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้น้ำในกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย ด้วยการตัดสินใจบนข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดการน้ำที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 1 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องผสมวัสดุปลูกและบรรจุถุงสำหรับการปลูกเมล่อนโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 9 13 1 0
2023 จุลินทรีย์ในระบบชีวนิเวศของกล้วยไม้ไทย ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคในกล้วยไม้และกิจกรรมการส่งเสริมการเจริญของกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2023 จุลินทรีย์ในระบบชีวนิเวศของกล้วยไม้ไทย ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคในกล้วยไม้และกิจกรรมการส่งเสริมการเจริญของกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2019 ระบบจัดการการปลูกพืชในโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2018 โครงการการพัฒนาเทคนิคในการขยายพันธ์ุมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การออกแบบและพัฒนาระบบฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาก้อนปลูกสำเร็จรูปสำหรับการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 1 1 0
2015 การพัฒนาค่ามาตรฐานความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
2013 ผลของ BA และ Pacrobutrazol ต่อการออกดอกและปริมาณผลผลิตของสบู่ดำในแปลงเพาะปลูก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2013 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 1 0 0
2013 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในแปลงสาธิตสบู่ดำ จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 3 0 0
2011 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 6 0 0