โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 18 11 0 0
2022 โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบของโครงการวิจัย AgeingHood และการพัฒนาภาคีเครือข่ายใหม่ ผู้ร่วมวิจัย The Arts and Humanities Research Council (AHRC) 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิเอสซีจี 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมและรักษาการดําเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางในคลองเตย ผู้ร่วมวิจัย Arts and Humanities Research Council (AHRC), UK 3 1 0 0
2019 โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร: กรณีศึกษา ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ ผู้ร่วมวิจัย Global Challenges Research Fund (GCRF) 0 0 0 0
2019 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิเอสซีจี 0 0 0 0
2019 การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานจริงของอาคารเขียวในเขตประเทศร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ร่วมวิจัย Tokyo Metropolitan Government 0 1 0 0
2018 พื้นที่อยู่ดีมีสุข: การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 1 0 0
2014 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและนิทรรศการสำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
2013 โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ กรณีศึกษา: สถานพยาบาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
2012 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานของบุคลากรในสถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 0 0 0
2011 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้ร่วมวิจัย การเคหะแห่งชาติ 0 1 0 0
2009 การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหม่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 10 5 0 0
2008 การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว บนพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 2 0 0